TermsConditions-sv_SE

”Det följande är en översättning av texten om Confidex®-garantins villkor som utfärdats, i förekommande fall, på det engelska språket. Denna översättning tillhandahålls för att underlätta förståelsen av Confidex®-garantin men den ger i sig inte några rättigheter eller skyldigheter. Endast den Confidex®-garanti som utfärdats på engelska innehåller de rättsliga skyldigheterna för parterna. Den ska gälla i händelse av någon inkonsekvens och ska vara definitiv i alla frågor om tolkning eller innebörd.”

 

Confidex®-garanti

Termen ”Confidex®-garanti” avser en garanti för produkten mot färgdelaminering och, i förekommande fall, en garanti mot överdriven färgförändring.

Detta certifikat validerar Confidex®-garantin med avseende på den byggnad som anges nedan. Certifikatet är ett bevis på en relation mellan Tata Steel UK Limited och byggnadens ägare (med vilket avses Tata Steel UK Limiteds ursprungliga kund eller någon anmäld ny ägare som är den registrerade innehavaren av byggnaden). Förvara den på en säker plats och anteckna garantins registreringsnummer.

Delamineringsgarantin är baserad på och gäller under garantiperioden (vilken anges nedan), och innebär den tid innan en fastighetsägare behöver överväga huruvida det är nödvändigt att måla om fastighetens utsida. Under denna tidsperiod garanteras det för valfri yta (dvs. en vägg eller en taklutning) att inte mer än 5 % eller 100 kvadratmeter av den målade ytan (beroende på vilket område som är minst) kommer att påverkas av delaminering.

Om produkten inte uppfyller dessa kriterier kommer Tata Steel UK Limited att återställa det defekta materialet i enlighet med villkoren i denna Confidex®-garanti.

Confidex®-garantin för produkten kräver att byggnadsägaren utför vissa uppgifter för att bibehålla fördelarna med Confidex®-garantin.

 

Fastighetsägarens förpliktelser

1. I allmänhet krävs ingen inspektion eller underhåll för att upprätthålla giltigheten av Confidex®-garantin, utom då materialet används i områden med ansamlingar av smuts och skräp, kontakt med saltstänk från havet eller då Colorcoat HPS200 Ultra® eller 3-lager Colorcoat Prisma® Solid, Metallic eller Matta kulörer används på ett tak eller vägg som har en solpanel installation. För sådana situationer ska du läsa undantag 4 och 13 och tillägget om solpanel installationer för Confidex®, som utfärdats utöver detta certifikat för information om erforderliga kontroller och underhåll.

2. Colorcoat Prisma® som tillverkats i standardfärger efter 1 oktober 2017 har en garanti mot överdriven färgförändring under perioden och i enlighet med villkoren, begränsningarna och undantagen som anges i ett färgtillägg för Confidex®-garantin, som utfärdas på begäran i tillämpliga fall.

3. För att framställa garantianspråk måste fastighetsägaren eller dess representant meddela Tata Steel UK Limited skriftligen inom 30 dagar från det att någon defekt identifierats (och inte efter relevanta garantiperioden utgått) som påvisar att produkten inte uppfyller de uppsatta villkoren i garantin. Anmälan ska göras med hjälp av Tata Steel UK Limiteds standardformulär, ska skickas till Tata Steel UK Limited och måste inkludera registreringsnumret eller en kopia av registreringsuppgifterna. Tata Steel UK Limited måste därefter ges en rimlig möjlighet att inspektera den påstådda defekten. De anmälningar som mottagits efter det att 10 % eller 200 kvadratmeter av den målade ytan (beroende på vilket område som är minst) har påverkats av delaminering kommer att vara ogiltiga.

4. Vid eventuella kontroller eller reparationer av produkten av Tata Steel UK Limited, dess representanter eller underleverantörer, ska fastighetsägaren se till att det är lätt och säkert att komma åt taket på ett godtyckligt sätt.

5. Fastighetsägaren måste skriftligen meddela Tata Steel UK Limited vid eventuella förändringar avseende fastighetens användning inom 90 (nittio) dagar från ändringen i fråga.

 

Confidex®-garantin för produkten omfattas av följande begränsningar och undantag.

 

Begränsningar

1. Denna Confidex®-garanti gäller endast försämring av produktens vindsida vid användning av standardiserade fasadapplikationer inom zon 1 och 2.

2. Denna Confidex®-garanti inkluderar tillståndet på snittytorna under den relevanta garantiperioden i enlighet med paragraf 2 (gäller ej material med en tjocklek som är 1 mm eller mer). Begränsad flagning i kanter kan uppstå genom normal förvittring vid överlappning av plåtar och vid takkanter. Men tack vare den utmärkta korrosionsbeständigheten hos det unika Galvalloy®-substratet i Colorcoat HPS200 Ultra® och Colorcoat Prisma® kommer detta fenomen inte att försämra beläggningens funktion. Om flagning i kanterna mot förmodan sker för tidigt och av Tata Steel UK Limited anses vara stor kommer Tata Steel UK Limited att undersöka orsaken och vidta eventuella korrigerande åtgärder för att garantera att beläggningssystemet kommer att fungera som det ska fram till slutet av garantiperioden. Snittytor definieras som de som skapats under fabrikskontrollerade förhållanden med konventionella kapningsmetoder. Snittytor som skapats genom alternativa processer eller på plats ska utföras efter bästa arbetsmetoder och även målas vid behov. Hänvisa till Tata Steel UK Limited för hjälp.

3. Endast byggnader som utformats eller konstruerats i enlighet med de aktuella riktlinjerna på Tata Steel UK Limiteds webbplats: www.colorcoat-online.com  kommer att täckas av Confidex®-garantin. I synnerhet, men utan begränsning, ska alla snittytor på plåten vara falsade. Beslagsytor garanteras endast när de används tillsammans med beläggningsplåtar eller paneler av Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma®. Eftersom ytan för takplåtsbeslag kan användas för både tak och väggar bestäms deras hållbarhet av den funktion som de används för. Om en plåtyta täcker både ett tak och en vägg anses hela plåten ha hållbarheten för ett tak. Både designen av plåtbeslaget och hur det fästs vid byggnaden ska följa alla rekommendationer från Tata Steel UK Limited.

4. Fastighetsägarens rättsmedel och Tata Steel UK Limiteds skyldighet (under denna Confidex®-garanti, förseelser, eller i övrigt) är strikt begränsat till kostnaden för arbete och material för restaurering av bristfälliga ytor under garantiperioden eller, om relevant, färgens garantiperiod. Tata Steel UK Limited förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avgöra vilka lämpliga åtgärder som ska vidtas för en lämplig restaurering i händelse av felaktig funktion.

5. Under inga omständigheter ska Tata Steel UK Limited (eller något av dess intressebolag) hållas ansvarigt för eventuella förluster, skador, eller utgifter som drabbat fastighetsägaren (inklusive, men utan begränsning, utebliven vinst, inkomst eller goodwill) oavsett hur dessa förluster, skador eller utgifter tillkommit (inklusive, men utan begränsning, avtalsbrott, vårdslöshet, eller brott mot någon av Tata Steel UK Limiteds skyldigheter) om de inte anges i punkt 4 ovan.

6. För byggnader som befinner sig på en höjd som överstiger 900 m över havet gäller en 20 % förkortning av garantiperioden.

 

Undantag

Denna Confidex®-garanti gäller inte fel eller skador som orsakats av eller beror på:

1. Brand, blixtnedslag, översvämning, explosion, onormala vindförhållanden, jordbävning, krigshandlingar, upplopp, kravaller, strålning, fallande föremål, vandalism, markrörelser eller fel i fundamenten och andra yttre orsaker;

2. Felaktig användning, uppsåtlig handling, vårdslöshet eller slarv;

3. Skada på plåten som uppstått under tillverkning, lagring, transport eller montering;

4. Anhopning av smuts eller skräp och den gäller heller inte fel eller skador i områden som inte utsätts för nederbörd, såvida inte dessa områden tvättas regelbundet i proportion till produktens montering och yttre miljöförhållanden, samt den lokala miljön för fastigheten (och fastighetsägarens dokumentation måste tydligt visa att så har skett);

5. Vattensamling på tak och otillräckligt förseglade överlappningar som tillåter ansamling av vatten och andra föroreningar;

6. Utsläpp av skadliga gaser, ångor eller kemikalier från antingen naturliga eller konstgjorda källor vid eller inom 400 meter av den ursprungliga monteringsplatsen;

7. Exponering för kontinuerliga temperaturer över 60 °C för Colorcoat HPS200 Ultra® och 90 °C för Colorcoat Prisma®, oavsett hur de uppstår;

8. Skruvar, nitar, fästelement eller andra fästen eller saker som är fastsatta (eller försökts sättas fast) till någon del av produkten under eller efter montering (med undantag för fotovoltaiska installationer på ett tak eller en vägg med Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma® som monterats och underhålls i enlighet med villkoren i tillägget om solpanel installationer för Confidex®);

9. Försämring orsakad på grund av kontakt med vått, grön eller behandlat trä eller på grund av direkt eller indirekt kontakt med korrosiva material;

10. Någon förändring, utbyggnad, ombyggnad eller återuppbyggnad av produkten efter monteringen (med undantag för solpanel installationer på ett tak eller en vägg med Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma® som monterats och underhålls i enlighet med villkoren i tillägget om fotovoltaiska installationer för Confidex®);

11. Resultatet av någon bättringsfärg eller övermålning av paneler före, under eller efter monteringen;

12. Korrosion eller andra effekter som uppstår på grund av faktorer inom byggnaden, korrosion som uppstår på grund av fångade föroreningar inklusive (utan begränsning) inom överlappningar eller på grund av onormala atmosfäriska föroreningar och kontakt med aggressiva gaser, ångor eller kemikalier;

13. Direkt kontakt med saltstänk från havet (vid användning i kustmiljö), såvida inte regelbundna tvättningar utförs för att förhindra saltavlagringar på produkten och att fastighetsägarens dokumentation tydligt visar att så har skett;

14. Tak med en lutning på mindre än 1° (en grad);

15. Undersidor; eller

16. Användning av produkter som tillverkats mer än 18 (arton) månader före byggnadens slutdatum.

 

Allmänt

Confidex®-Garantin innehåller hela överenskommelsen och förståelsen mellan parterna i fråga om föremålet för Confidex®-garantin och kommer att ingås under förutsättning att:

(a) ingen av parterna har ingått i Confidex®-garantin i förlitan på några representationer, garantier eller åtaganden från den andra parten som inte uttryckligen anges eller hänvisas till i Confidex®-garantin. Alla villkor, garantier, uttalanden eller löften gällande produktens kvalitet eller lämplighet för ett visst ändamål, oavsett hur eller när det uttrycks, eller som kan impliceras av lag, handelssed, eller på annat sätt, exkluderas härmed, förutom i de fall sådan exkludering går emot lagen;

(b) utan att det inverkar på (a) ovan, inget uttalande eller löfte som står i någon nationell standard, nationell upplaga av en europeisk standard, ISO-standard, eller annan standard eller teknisk specifikation vad gäller produktens lämplighet för ett visst ändamål, ska ge upphov till något rättsligt ansvar för Tata Steel UK Limited, förutom i de fall sådan exkludering går emot lagen. Fastighetsägaren ska, innan produkten börjar användas, förvissa sig om att produkten är lämplig att användas med de produkter eller applikationer fastighetsägaren planerar att använda produkten på;

(c) Ingenting i denna Confidex®-garanti ska exkludera eller begränsa Tata Steel UK Limiteds ansvar vid dödsfall eller personskador som orsakats av Tata Steel UK Limiteds vårdslöshet eller som på annat sätt går emot lagen;

(d) ingen av parterna ska få någon gottgörelse i fråga om vilseledande eller osanna uttalanden som gjorts av, eller på uppdrag av, den andra parten som inte ingår i Confidex®-garantin, och heller inte för brott mot garantier som inte ingår i garantin;

(e) denna klausul skall inte utesluta något ansvar för, eller gottgörelse i fråga om, bedrägligt beteende;

(f) Confidex®-garantin blir endast giltig och bindande när den registrerats hos och utfärdats av Tata Steel UK Limited, och

(g) Confidex®-garantin omfattas av de senaste begränsningarna och undantagen som kan hittas på Tata Steel UK Limiteds webbplats: www.colorcoat-online.com.

 

Denna Confidex®-garantin ska omfattas av och tolkas i enlighet med engelsk lagstiftning; Tata Steel UK Limited och fastighetsägaren underställer sig den engelska domstolens exklusiva jurisdiktion. Förfrågningar om denna Confidex®-garanti ska riktas till hjälplinjen Colorcoat Connection®. Tata Steel UK Limited är registrerat i England under 02280000 med kontor registrerat på 30 Millbank, London, SW1P 4WY, England.

 

Varumärken som tillhör Tata Steel UK Limited

Colorcoat, Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma, Confidex och Galvalloy är varumärken som tillhör Tata Steel UK Limited.

Copyright 2020 Tata Steel UK Limited

Language Swedish 0720

English We have automatically detected your language settings