Kjøpsvilkår for kjøp av varer og tjenester

I. TOLKNING

1.1 Definisjonene og reglene for tolkning nedenfor gjelder for disse vilkårene.

Kjøper: Tata Steel Norway Byggsystemer AS (med mindre annet er angitt i Innkjøpsordren).

Kontrakt: Innkjøpsordren samt Selgers aksept av Innkjøpsordren.

Varer: alle varer som det er avtalt i Kontrakten skal kjøpes av Kjøperen fra Selgeren (herunder en del eller deler av disse), herunder varer som kreves levert ved utførelse av Tjenestene, og varer som returneres til Selgeren for reparasjon i samsvar med Kontrakten, som ytterligere beskrevet i eventuelle Spesifikasjoner.

Lovgivning: all lovgivning (primær eller sekundær), vedtak, direktiv eller andre juridiske eller rettslige krav i relevante jurisdiksjoner, fra tid til annen.

Innkjøpsordre: Kjøperens skriftlige instruks (som for denne definisjonens formål omfatter elektronisk kommunikasjon) til Selgeren om å levere Varene og/eller Tjenestene, som omfattes av disse vilkårene (herunder tilleggene) og Spesifikasjonen.

Representant: når det gjelder Kjøperen og Selgeren, personene identifisert på Innkjøpsordren som henholdsvis Kjøperens og Selgerens representant eller kontaktperson som fastsatt i Kontrakten eller en annen/andre person(er) som er meldt til den andre fra tid til annen.

Selger: personen, firmaet eller selskapet identifisert på Innkjøpsordren som leverandør av Varene eller Tjenestene.

Selger-part: enten (a) Selgeren, (b) en enkeltperson som er ansatt eller engasjert av en annen Selger-part, og (c) en underleverandør, agent, fullmektig, representant eller Selgers tilknyttede selskap som med forhåndsgodkjenning fra Kjøperen er engasjert for å oppfylle Selgerens forpliktelser i henhold til Kontrakten.

Tjenester: alle tjenester avtalt i Kontrakten som skal kjøpes av Kjøperen fra Selgeren, og som er fastsatt i Spesifikasjonen eller skal ytes i forbindelse med levering av Varene som skal leveres.

Anlegg: betyr stedet eller stedene som er identifisert i en eventuell Innkjøpsordre.

Spesifikasjon: Spesifikasjonen eller arbeidsomfanget som er vedlagt eller som det tydelig vises til i Innkjøpsordren, og som omfatter alle dokumenter, standarder og tegninger som det vises til i den.

2. VILKÅRENES ANVENDELSESOMRÅDE

2.1 Vilkår 1–19 gjelder alle Kontrakter. I tillegg, når en Innkjøpsordre omfatter.

(a) ytelse av Tjenester, skal Tillegg 1 gjelde, og/eller

(b) innleiing av Kontraktspersonell, skal Tillegg 2 gjelde, og/eller

(c) bestemmelsene om ytelse av Konsulenttjenester, skal Tillegg 3 gjelde.

2.2 Med forbehold om at Kjøperen varsler Selgeren skriftlig og uttrykkelig om at (a) disse vilkårene ikke gjelder for Kontrakten, eller (b) Kjøperen samtykker i å være forpliktet av spesifikke endringer av disse vilkårene som fastsatt i Kontrakten, er disse vilkårene de eneste vilkårene som Kjøperen avtaler med Selgeren, og de skal regulere Kontrakten og utelukke helt alle andre vilkår eller betingelser. Ved motstrid mellom disse vilkårene og en Innkjøpsordre, er det Innkjøpsordren som skal gjelde.

2.3 Hver Innkjøpsordre som Kjøperen sender til Selgeren, skal anses å være et tilbud fra Kjøperen om å kjøpe Varer eller Tjenester i henhold til disse vilkårene, og ingen Innkjøpsordre skal aksepteres før Selgeren, enten uttrykkelig ved å varsle om aksepten eller underforstått ved at Selgeren begynner å oppfylle Innkjøpsordren, aksepterer tilbudet helt eller delvis.

2.4 Ingen vilkår eller betingelser som er påtegnet, levert med eller innbefattet i Selgerens tilbud, bekreftelse eller aksept av en Innkjøpsordre, spesifikasjon eller annet dokument, skal utgjøre en del av Kontrakten, og Selgeren gir avkall på enhver rett som Selgeren ellers ville hatt til å påberope seg slike vilkår og betingelser.

3. GARANTIER

3.1 Selgeren garanterer at Varene og Tjenestene:

(a) ikke skal bli endret uten at Kjøperen har gitt skriftlig samtykke på forhånd,

(b) skal være av beste tilgjengelige konstruksjon, av beste kvalitet og utførelse uten feil eller mangler (herunder latente mangler),

(c) når det gjelder Tjenester, skal utføres med rimelig aktsomhet og kompetanse, i samsvar med allment anerkjent kommersiell praksis og standarder for tilsvarende tjenester,

(d) skal samsvare med Innkjøpsordren (herunder, men ikke begrenset til, Spesifikasjonen, som Selgeren garanterer er nøyaktig og fullstendig i alle vesentlige henseender, og ikke villedende),

(e) når det gjelder Varene, i den grad de består av deler og komponenter som i henhold til Spesifikasjonen eller tegningene må være identiske, skal slike deler og komponenter faktisk være utskiftbare, og anleggsflaten på alle deler og komponenter som vurderes omlevert, skal overflatebehandles i samsvar med eventuelle toleranser som er angitt i Spesifikasjonen eller tegningene,

(f) når det gjelder Varene, skal de være fullstendige og fullt operative, og de skal leveres med alle deler (og også de delene som ikke er angitt i Innkjøpsordren, men som er påkrevd for at de skal fungere som de skal, og også inkludert vanlige sikkerhetsanordninger, spesialverktøy osv.),

(g) skal ledsages av all relevant informasjon, advarsler, instruksjoner og dokumentasjon i forbindelse med sikker bruk, håndtering, lagring, drift, konsum, transport og avhending av Varer eller deler eller materialer, særlig i forbindelse med farlig materiell som vil bli tydelig identifisert for Kjøperen,

(h) skal være fri for KFK-gasser, asbest, haloner og stråling over naturlige bakgrunnsnivåer, med mindre dette er særlig avtalt av Kjøperen,

(i) skal overholde alle gjeldende nasjonale og internasjonale kvalitetssikringsstandarder som fra tid til annen kunngjøres, og som Selgeren er godkjent i henhold til, og som med rimelighet kan kreves av Kjøperen, og

(j) når det gjelder Varer, skal de når de leveres, ledsages av en følgeseddel som blant annet viser Innkjøpsordrenummer og dato for Innkjøpsordren, antall kolli og innhold, og når det gjelder dellevering, gjenstående mengder som gjenstår å levere, og dersom enhetsvekten er på over 1000 kg, skal dette være tydelig merket.

3.2 Selgeren garanterer at Varene og Tjenestene skal overholde all lovgivning som gjelder:

(a) slike Tjenester, inkludert i forbindelse med helse-, miljø- og sikkerhetsstandarder, eller

(b) slike Varer med hensyn til standarder for design, produksjon, kvalitet, emballasje, transport, levering, merking, helse, miljø og sikkerhet, samt for bruk av slike Varer, som gjelder på leveringstidspunktet.

3.3 Selgeren garanterer at Selger (og alle Selger-parter) til enhver tid og for egen regning skal:

(a) opprettholde alle nødvendige lisenser og tillatelser og sørge for at de ikke fører til eller bidrar til handlinger eller unnlatelser som kan gjøre at Kjøperen misligholder noen lisenser eller samtykker,

(b) utvise god etisk atferd og overholde alle gjeldende lover (herunder, men ikke begrenset til, antikorrupsjonslovgivning) og sørge for at de ikke fører til eller bidrar til handlinger eller unnlatelser som kan gjøre at Kjøperen misligholder gjeldende lovgivning (herunder antikorrupsjonslovgivning),

(c) utvise sikre arbeidsmetoder og i rett tid levere og montere innenfor den opprinnelige kontraktsprisen slike verne- og sikkerhetsanordninger som kan være nødvendige for å overholde bestemmelsene i all helse- og sikkerhetslovgivning, og skal ikke på noen måte ved oppfyllelsen av Kontrakten sette i fare eller gjøre ulovlige inngrep i en annen persons sfære, herunder Kjøperens ansatte eller leverandører,

(d) sikre at den ved oppfyllelse av forpliktelsene i henhold til Kontrakten, ikke skaper forstyrrelser eller skader industrivirksomheten eller eiendommen på det aktuelle Anlegget,

(e) overholde og sørge for at de ikke fører til eller bidrar til noen handlinger eller unnlatelser som kan gjøre at Kjøperen eller noen av dennes ansatte misligholder Kjøperens vilkår i forbindelse med relevante Anlegg (herunder helse- og sikkerhetsforhold, sikkerhetsstyringssystemer, sikkerhetsbeskrivelser, hygieneregler, sikkerhetsregler) og Kjøperens atferdsregler, etiske regler, regler for gaver og representasjon samt retningslinjer for reiser og utgifter som til enhver tid gjøres tilgjengelig for Selgeren,

(f) bekrefte nøyaktigheten av informasjonen som leveres som en del av en godkjenningsprosess for underleverandører til Kjøperen, eller i samsvar med Kjøperens innkjøpsprinsipper, og skal i Kontraktens løpetid fortsette å overholde kravene i alle godkjenningsprosesser for Kjøpers underleverandører og/eller innkjøpsprinsipper, og omgående varsle Kjøperen om eventuelle endringer i opplysningene gitt under eller etter slike godkjenningsprosesser for Kjøpers underleverandører, eller i samsvar med Kjøperens innkjøpsprinsipper.

(g) bistå Kjøperen (og eventuelle personer utnevnt av Kjøperen) ved gransking av ulykker, eller hendelser, eller tvisteløsninger, og denne bistanden skal inkludere, men ikke være begrenset til, å gjøre personell tilgjengelig for intervju, gi tilgang til dokumenter og registre, gi informasjon som med rimelighet etterspørres av Kjøperen og bistå ved melding som kreves gitt til tilsynsmyndigheter,

(h) varsle Kjøperen så snart Selgeren blir oppmerksom på eventuelle brudd på Lovgivning, eller eventuelle helse- og sikkerhetsrisikoer, eller problemer som oppstår i forbindelse med Varene eller Tjenestene (dette varselet skal ikke frita Selgeren fra noe ansvar eller forpliktelser når det gjelder slike brudd, risikoer eller problemer),

(i) samarbeide med Kjøperen i alle forhold knyttet til Tjenestene,

(j) forutsatt skriftlig godkjenning på forhånd fra Kjøperens representant, utpeke, eller på anmodning fra Kjøperen, omgående skifte ut Selgerens representant, som i henhold til Kontrakten skal ha myndighet til å binde Selgeren kontraktsmessig angående alle forhold knyttet til Kontrakten, og

(k) varsle Kjøperens representant omgående etter at Selgeren blir klar over at Kjøperen ikke overholder eller kanskje ikke overholder noen av Kjøperens forpliktelser, forutsatt at Selgeren ikke skal ha rett til å støtte seg på at slikt varsel fritar Selgeren for å oppfylle i henhold til Kontrakten, bortsett fra i den grad den faktisk begrenser eller hindrer oppfyllelsen av Selgerens forpliktelser.

3.4 Garantiene som er gitt i henhold til Vilkår 3, skal gjelde utover oppfyllelse, aksept eller betaling i henhold til Kontrakten, og skal utvides til eventuelle reparerte eller omleverte Varer eller erstatnings- eller utbedringstjenester levert av Selgeren.

3.5 Selgeren forplikter seg til at vedkommende (og alle Selger-parter) til enhver tid skal tillate Kjøperen eller andre representanter for Kjøperen å få adgang til Selgerens eller Selger-parters (1) lokaler, (2) informasjon og (3) personell for å gi Kjøperen eller Kjøperens representant mulighet til å kontrollere at garantiene gitt under vilkår 3.3(b), (e), (f) og (g), overholdes.

4. FREMDRIFT OG KONTROLL

4.1 Dersom Selgeren ikke vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Kontrakten eller kun vil være i stand til å oppfylle sine forpliktelser delvis, eller for sent, skal Selgeren omgående varsle Kjøperens Representant skriftlig om dette, og angi forholdene og omstendighetene som forårsaker slike feil eller forsinkelser. Denne forpliktelsen oppstår også dersom kilden til problemet ligger hos Kjøperen. Dersom Selgeren unnlater å varsle Kjøperens representant, selv om Kjøperen skulle ha blitt gjort oppmerksom på disse forholdene og omstendighetene, kan ikke det at Selgeren påberoper seg forholdene og omstendighetene som det vises til over, utelukke, redusere eller begrense Selgerens forpliktelser i henhold til Kontrakten.

4.2 På anmodning fra Kjøperen skal Selgeren utarbeide en produksjonsplan eller framdriftsrapport, og sende kopier av planen eller rapporten til Kjøperen. Disse planene eller rapportene skal angi:

(a) når det gjelder Varene; fremdriften i tegneprosessen, materialleveransen, virksomheten i verkstedet og leveringsdato, og

(b) når det gjelder Tjenestene; oppstartdato, timeplan og status for Tjenestene, nærmere detaljer om den planlagte arbeidsstyrken, lagring og monteringsområder samt andre ressurser som kreves, og det tidsrommet de kreves i, og

(c) i alle tilfeller, annen informasjon som Kjøperen ber om.

4.3 Når som helst før levering av Varene til Kjøperen eller ferdigstilling av Tjenestene, skal Kjøperen (eller dennes utpekte) ha rett til å kontrollere og teste Varene eller kontrollere arbeidet som utføres ved utførelsen av Tjenestene. Dersom Varene på datoen for kontroll finnes i, eller Tjenestene utføres i, lokalene til Selgeren, Selgerens parter eller dennes eller deres tilknyttede selskaper eller underleverandører, skal Selgeren forsikre seg om at Kjøperen eller dennes utpekte får adgang etter rimelig varsel, og skal sikre at kontrollørene mottar slik informasjon og bistand som de med rimelighet anmoder om i forbindelse med kontroll eller testing av Varene eller Tjenestene.

4.4 Dersom resultatene av slik kontroll eller testing gjør at Kjøperen er av den oppfatning at Varene og/eller Tjenestene ikke er i samsvar med eller neppe vil være i samsvar med Innkjøpsordren, eller med eventuelle Spesifikasjoner eller mønstre som er levert av eller informert fra Kjøperen til Selgeren, eller at Varene og Tjenestene kanskje ikke vil bli levert i tide, kan Kjøperen etter eget skjønn:

(a) underrette Selgeren skriftlig, hvoretter Selgeren omgående skal treffe slike tiltak som er nødvendig for å sikre samsvar,

(b) avvise Varene eller Tjenestene, eller

(c) kreve og bevitne ytterligere testing og kontroll.

4.5 Til tross for slik kontroll eller testing eller erklæringer som avgis av en kontrollør, skal Selgeren fortsatt være fullt ansvarlig for Varene og Tjenestene, og slik kontroll eller testing skal ikke svekke eller på annen måte påvirke Selgerens forpliktelser i henhold til Kontrakten.

5. LEVERING OG MENGDE

5.1 Varene skal leveres i henhold til Incoterms DDP på det sted og tidspunkt som er angitt i Innkjøpsordren, eller til et annet leveringssted som er skriftlig avtalt med Kjøperen før levering av Varene. I tillegg skal Selgeren losse Varene for egen risiko som anvist av Kjøperen. Med mindre annet er fastsatt av Kjøperen i Innkjøpsordren, skal leveringene kun mottas av Kjøperen i normal arbeidstid.

5.2 Selgeren skal levere den mengden som er angitt i Innkjøpsordren. Alle Varer som leveres ut fra et pris-for-vekt-grunnlag, skal leveres ut fra Kjøperens bruvekt. Den registrerte nettovekten skal være vekten angitt i Kontrakten.

5.3 Varene skal være pakket av Selgeren for å sikre at de er i god stand ved ankomst til bestemmelsesstedet. Dersom Selgeren krever at Kjøperen returnerer eventuelt emballasjemateriale til Selgeren, må dette være tydelig angitt på en følgeseddel levert til Kjøperen, og slikt emballasjemateriale skal returneres til Selgeren for Selgerens regning. Dette materialet skal merkes med Selgerens navn og adresse.

5.4 Når Kjøperen samtykker skriftlig til å godta suksessive leveringer, skal Kontrakten tolkes som en enkelt kontrakt med hensyn til hver dellevering. Selgerens unnlatelse av å levere en dellevering skal gi Kjøperen rett til, etter eget skjønn, å behandle hele kontrakten som opphørt.

5.5 Dersom Varene er levert til Kjøperen i en mengde som overstiger det som er bestilt, skal Kjøperen ikke ha plikt til å betale for de overskytende mengdene, og den overskytende mengden skal være for Selgers risiko og stå til rådighet for henting for Selgers regning innen 3 måneder. Kjøperen kan deretter disponere over slike overskytende Varer for Selgers regning.

6. FØLGER AV MISLIGHOLD

6.1 Uten at det berører Kjøperens andre rettigheter i henhold til Kontrakten eller på annen måte, og med forbehold om vilkår 6.2 nedenfor, dersom:

(a) Selgeren ikke overholder garantiene fastsatt i vilkår 3.1, eller

(b) Selgeren ikke overholder de andre bestemmelsene i Kontrakten som det ikke er vist til i vilkår 6.1(a) over, eller noen av Varene eller Tjenestene ellers ikke oppfyller det som fremgår av Kontrakten, skal Kjøperen der det er praktisk mulig, først forsøke å møtes og diskutere situasjonen med Selgeren så snart som mulig, men forbeholder seg retten til å benytte seg av én eller flere avhjelpsmuligheter fastsatt i vilkår 6.3 etter eget skjønn, uansett om noen av Varene eller Tjenestene er blitt akseptert av Kjøperen eller ikke.

6.2 Når vilkår 6.1(a) får anvendelse, skal misligholdsbeføyelser fastsatt i vilkår 6.3 bare være tilgjengelig dersom Kjøperen varsler Selgeren om Varenes eller Tjenestenes manglende oppfyllelse av Kontrakten eller brudd på garantien, før det som kommer sist av:

(a) 12 måneder etter datoen for aksept av aktuelle Varer eller Tjenester,

(b) når Selgeren har reparert eller levert alternative varer eller tjenester i henhold til vilkår 6.3, 12 måneder etter datoen for aksept av disse reparerte eller alternative varene eller tjenestene, eller

(c) når det etter utløpet av den aktuelle perioden nevnt i vilkår (a) eller (b) over i dette vilkår 6.2, fremgår at vilkår 6.1(a) får anvendelse, og Kjøperen ikke med rimelighet kan forventes å ha vært oppmerksom på dette faktum i den aktuelle 12-månedersperioden nevnt i vilkår 6.1(a), seks år etter datoen for aksept av de originale Varene eller Tjenestene, eller av reparerte eller alternative varer og tjenester, etter hva som er relevant.

6.3 Misligholdsbeføyelsene som er tilgjengelige for Kjøperen etter forekomst av en av hendelsene angitt i vilkår 6.1, er:

(a) å avvise Varene (helt eller delvis) og returnere dem til Selgeren for Selgers risiko og kostnad, på grunnlag av at Selgeren omgående skal tilbakebetale til Kjøperen hele beløpet for Varene som er returnert,

(b) å gi Selgeren mulighet til, for Selgers regning, enten å utbedre eventuelle mangler ved Varene eller Tjenestene, eller å levere alternative varer eller tjenester og utføre annet nødvendig arbeid for å sikre at vilkårene i Kontrakten oppfylles i løpet av et rimelig tidsrom angitt av Kjøperen,

(c) å avvise å akseptere ytterligere leveranser av Varene eller etterfølgende utførelse av Tjenestene som Selgeren forsøker å gjennomføre, i hvert tilfelle uten noe ansvar for Selgeren,

(d) å utføre eller sørge for at andre utfører, for Selgers regning, eventuelt arbeid som er nødvendige for at Varene eller Tjenestene skal oppfylle Kontrakten (herunder, men ikke begrenset til, frakt, demontering og montering),

(e) dersom Selgeren (eller en av Selger-partene) ikke oppfyller en garanti angitt i vilkår 3.2 eller 3.3, å varsle (skriftlig eller på annen måte) Selgeren om misligholdet og pålegge Selgeren å innstille oppfyllelsen av sine forpliktelser i henhold til denne Kontrakten med umiddelbar virkning, og å treffe slike tiltak som Kjøperen kan anvise for å utbedre misligholdet for Selgers regning,

(f) å søke slik skadeserstatning for skader som kan ha oppstått som følge av Selgerens brudd på Kontrakten,

(g) å skaffe alternative varer eller kjøpe alternative tjenester fra annet sted, og innkreve fra Selgeren eventuelle utgifter som Kjøper med rimelighet har pådratt seg for å skaffe varer og tjenester fra en annen Selger,

(h) i tilfelle Selgeren eller en av Selger-partene misligholder vilkår 3.3 (b), å umiddelbart helt eller delvis å si opp Kontrakten eller å heve Innkjøpsordren, i hvert tilfelle uten noe erstatningsansvar overfor Selgeren, og

(i) i tilfelle Selgeren unnlater å oppfylle sine forpliktelser i henhold til vilkår 6.3(a)-(h) eller i den grad det finnes annet vesentlig eller vedvarende mislighold fra Selgers side av hans forpliktelser i henhold til Kontrakten, og de, når de kan avhjelpes, ikke er avhjulpet innen 14 dager etter varsling om slikt mislighold, å helt eller delvis å si opp Kontrakten eller å heve Innkjøpsordren, i hvert tilfelle uten noe erstatningsansvar overfor Selgeren.

6.4 Dersom Kjøperen utøver sin rett i henhold til vilkår 6.3(d), skal Kjøperen ha fri bruk av verktøy, utstyr, lagre og andre ting (uansett om disse er eid, leid eller lisensiert av Selgeren eller av en av Selger-partene), som til enhver tid kan brukes i forbindelse med Tjenestene, uten å være ansvarlig overfor Selgeren for rimelig slitasje, og til utelukkelse av Selgers rettigheter for det samme.

6.5 Dersom Innkjøpsordren inneholder en bestemmelse som krever at Selgeren betaler et beløp i konvensjonalbøter dersom Selgeren ikke klarer å oppfylle leveringsdato, resultatnivå, produksjon eller mål, skal Selgeren betale slike beløp som konvensjonalbøter.

6.6 Dersom Kjøperen utøver sine rettigheter i henhold til vilkår 6.3(b), (d) eller (e) over med hensyn til Varer som etter Kjøperens oppfatning ikke oppfyller kravene angitt i Kontrakten, gir Selgeren Kjøperen rett til å benytte de aktuelle Varene frem til de oppfyller disse kravene.

7. PRIS

7.1 Prisen på Varer eller Tjenester skal være angitt i Innkjøpsordren, og med mindre annet er avtalt skriftlig med Kjøperen, skal de være uten merverdiavgift, men inkludere alle andre avgifter.

7.2 Ingen prisendringer eller ekstra avgifter skal aksepteres av Kjøperen med mindre det er avtalt skriftlig.

7.3 Dersom Kontrakten gir Selgeren rett til å innkreve kostnader (inkludert reiseutgifter), skal Kjøperen refundere slike rimelige utgifter som er påløpt i forbindelse med oppfyllelse av Kontrakten som avtalt på forhånd med Kjøperen, og med forbehold om at slike utgifter er angitt nærmere i Selgers faktura og støttebilag eller annen dokumentasjon som leveres. Kjøperen vil bare refundere utgifter med samme beløp som kan kreves tilbakebetalt av ansatte i samsvar med Kjøperens selskapspolicy. For å unngå tvil presiseres det at Selgeren ikke skal inkludere noe fortjenestepåslag eller ekspedisjonsgebyr for noen utgifter.

8. BETALING OG FAKTURERING

8.1 Betaling av ubestridte beløp skal med mindre annet er angitt i Innkjøpsordren, foretas innen tretti dager etter at Kjøperen har mottatt korrekt faktura fra Selgeren, forutsatt at fakturaen oppgir Kjøperens Innkjøpsordrenummer. Med mindre annet er angitt i Innkjøpsordren, skal ingen faktura utstedes før Varene er levert eller Tjenestene utført.

8.2 Uten at det berører andre rettigheter eller rettsmidler, forbeholder Kjøperen seg retten til å motregne beløp som til enhver tid skyldes fra Selgeren til Kjøperen, mot beløp som skal betales fra Kjøperen til Selgeren.

8.3 Dersom noen ubestridte beløp i henhold til Kontrakten ikke er betalt ved forfall, uten at det berører partenes andre rettigheter i henhold til Kontrakten, og forutsatt at Selgeren utsteder en faktura, skal dette beløpet omfatte renter fra forfallsdatoen og til betalingen er utført i sin helhet, både før og etter eventuell dom, med 8 % per år over Norges Banks basisrente. Selgeren har ikke rett til å utsette levering av Varene eller utførelsen av Tjenestene som følge av at det finnes utestående beløp.

9. SKADESLØSHOLDELSE

9.1 Selgeren skal holde Kjøperen og dennes agenter, leverandører, kunder eller tilknyttede selskaper skadesløse mot alle direkte eller indirekte tap, følgetap eller erstatningsansvar (alle disse tre har vilkår som omfatter (men er ikke begrenset til) tap av fortjeneste, forretningsvirksomhet, goodwill og lignende tap), økte kostnader, tap, skader, krav, gebyrer, påkrav, søksmål, kostnader og utgifter (inkludert juridiske og andre profesjonelle honorarer og utgifter) (sammen benevnt som «Tap») som er tilkjent mot eller påløpt eller betalt av Kjøperen og dennes agenter, leverandører, kunder eller tilknyttede selskaper som følge av eller i forbindelse med:

(a) Selgerens (eller en av Selger-partenes) uaktsomhet, mislighold eller brudd på kontrakten,

(b) mangelfull utførelse, kvalitet eller materialer, og

(c) eventuelle krav som reises mot Kjøperen for Tap som Kjøperens ansatte, agenter, leverandører eller eventuelle kunder eller tredjeparter utsettes for, i den grad slike Tap var forårsaket av, knyttet til, eller oppsto fra Varene eller ytelsen av Tjenestene som følge av direkte eller indirekte brudd eller forsømmelser, unnlatelser eller forsinkelse i oppfyllelsen av innholdet i Kontrakten av Selgeren eller en av Selger-partene.

9.2 Selgerens erstatningsansvar overfor Kjøperen i henhold til vilkår 9.1(a) og (b) over (men ikke under noen omstendighet i henhold til noe annet vilkår, herunder vilkår 14.4 og 14.5) skal være begrenset oppad til et beløp på NOK 130 millioner. Denne begrensningen skal ikke gjelde Tap,

(a) som er forårsaket med forsett eller gjennom vesentlig mislighold av Kontrakten av Selgeren eller en av Selger-partene, eller

(b) som oppstår som følge av personskade eller dødsfall, eller

(c) som utelukkende er forårsaket gjennom Selgerens uaktsomhet eller forsettlige mislighold.

10. RISIKO/EIENDOM

10.1 Risikoen for Varene skal fortsette å være hos Selgeren frem til leveringen til Kjøperen er komplett, på stedet eller stedene og på den måten som er angitt i Innkjøpsordren, når risikoen for Varene, med forbehold om vilkår 10.3 nedenfor, skal føres over til Kjøperen.

10.2 Eiendomsretten til Varene skal, med forbehold om vilkår 10.3 nedenfor, føres over til Kjøperen på det tidligste av:

(a) tidspunktet da Varene kan identifiseres som Varene som skal leveres til Kjøperen i henhold til Kontrakten,

(b) Komplett gjennomføring av leveransen som beskrevet i vilkår 10.1 over, og

(c) betaling av prisen eller eventuelle avdrag på prisen.

10.3 Dersom Kjøperen avviser Varer i henhold til disse vilkårene, skal disse Varene anses å være Selgerens eiendom og risiko til enhver tid.

10.4 Varer som leveres av Kjøperen til Selgeren for vedlikehold eller reparasjon, skal fra tidspunktet for henting eller mottak og frem til tilbakelevering, forbli på stedet eller stedene slik Kjøperen har gitt instruks om, og for Selgerens risiko med hensyn til eventuelle tap eller skader.

11. FORSIKRING

11.1 Selgeren skal i Kontraktens gyldighetstid ha forsikring hos et anerkjent forsikringsselskap, som etter Kjøperens rimelige oppfatning er tilstrekkelig til å dekke Selgerens fulle ansvar i henhold til Kontrakten og i alle tilfeller:

(a) bedriftsansvarsforsikring for minst NOK 130.000.000 for en hendelse,

(b) produktansvarsforsikring for minst NOK 130.000.000 for en hendelse, og

(c) arbeidsgivers ansvarsforsikring for et minstenivå på NOK 130.000.000.

11.2 Selgeren skal på anmodning fra Kjøperen fremlegge både forsikringspolisen med opplysninger om dekning og kvitteringen for inneværende års premie. Slik innsynsrett skal ikke frita Selgeren på noen måte fra plikten til å overholde betingelsene i disse vilkårene. Slik forsikring bør utvides til å holde Kjøperen som hovedmann skadesløs.

11.3 Selgeren skal for egen regning forsikre:

(a) alle Varer frem til det tidspunktet leveransen er komplett i samsvar med vilkår 10, og

(b) alle Varer som Kjøperen har levert til ham for reparasjon eller vedlikehold, fra tidspunktet for henting eller mottak av dem og frem til tilbakelevering i samsvar med Kjøperens instrukser, i hvert tilfelle for deres gjenanskaffelsesverdi mot tap, skade eller ødeleggelse som følge av eventuell risiko som kan forsikres, som det med rimelighet kan forventes vil påvirke Varene.

12. TAUSHETSPLIKT

Selgeren skal holde strengt fortrolig all teknisk eller kommersiell knowhow, spesifikasjoner, oppfinnelser, prosesser eller initiativer som er av fortrolig art og som er blitt utlevert til Selgeren av Kjøperen eller dennes agenter eller underleverandører, samt annen fortrolig informasjon vedrørende Kjøperens virksomhet eller dennes produkter som Selgeren kan få tilgang til, og Selgeren skal begrense utleveringen av slikt fortrolig materiale til de av dennes ansatte, agenter eller underleverandører som har behov for å ha kjennskap til dette, med sikte på å frita Selgeren for forpliktelsene overfor Kjøperen, og skal sikre at disse ansatte, agentene eller underleverandørene er underlagt tilsvarende taushetsplikt.

13. KJØPERENS EIENDOM

13.1 I vilkår 13 og 14 menes med «Kjøperens materiell» alle tegninger, materialer, utstyr, mønstre, avstøpninger, verktøy, trykkplater, støpeformer, spesifikasjoner, programvare, koder, beregninger og andre data som er:

(a) levert av Kjøperen til Selgeren,

(b) ikke levert slik, men brukt eller utarbeidet eller utviklet av Selgeren spesifikt med henblikk på fremstilling av Varene eller ytelse av Tjenester til Kjøperen eller dennes tilknyttede selskaper, eller

(c) levert til Kjøperen i henhold til vilkår 13.

13.2 Kjøperens materiell skal til enhver tid være Kjøperens eksklusive eiendom, men skal holdes av Selgeren i depot for dennes egen risiko, og holdes i god stand av Selgeren helt til de returneres til Kjøperen på anmodning fra Kjøperen (og i alle tilfelle omgående ved opphør av Kontrakten), og de skal ikke avhendes på annen måte enn i samsvar med Kjøperens skriftlige instrukser, og ingen slike elementer skal kopieres eller brukes eller utleveres til tredjeparter, bortsatt fra slik Kjøperen har gitt skriftlig tillatelse til på forhånd.

13.3 For å gjøre det mulig for Kjøperen å montere, bruke, vedlikeholde, forbedre og reparere de leverte Varene og alle deler og komponenter av disse, og for å gjøre det mulig for Kjøperen å kjøpe eller få fremstilt slike deler og komponenter, skal Selgeren, så snart som mulig etter leveringsdato, og for Selgers regning, gi Kjøperen alle tegninger, beregninger, spesifikasjoner og andre data klargjort med henblikk på Kontrakten, eller som på annen måte er nødvendig for montering, bruk, vedlikehold, forbedring og reparasjon av Varene, inkludert programvarekoder og kildekoder for programvare som er utviklet som fastsatt i Kontrakten (som skal inneholde koder for alle programmer som er nødvendige for at disse kodene skal fungere korrekt) og den aktuelle CE eller annen tilsvarende samsvarserklæring i to eksemplarer (eller i det antall kopier som er angitt i Innkjøpsordren), sammen med et sett av komplette, fullt gjennomgåtte og (ved hjelp av mikrofilm eller annet) korrekt reproduserbare skisser og CAD-tegninger, som viser den faktiske tilstanden til de ulike Varene, delene og komponentene inkludert i leveransen, samt to klare utskrifter av disse skissene og CAD-tegningene. Tegningene må omfatte alle detaljer som er angitt av Kjøperen. Når det gjelder råvarer, er det tilstrekkelig med angivelse av serienummer og typenummer.

13.4 Når det gjelder programvare som leveres i henhold til (men som ikke er utviklet spesielt for) Kontraktens formål, skal Selgeren legge inn de aktuelle programvarekodene og kildekodene (som skal omfatte kodene til alle programmer som er nødvendig for at disse kodene skal fungere korrekt) i en depotordning som er godkjent av Kjøperen, for å gi Kjøperen tilgang til slike koder under avtalte omstendigheter.

13.5 Selgeren skal, før bruk av noe av Kjøperens materiell som er levert av Kjøperen, kontrollere disse artiklene, og denne kontrollen skal omfatte en konsistens-sjekk. Selgeren skal umiddelbart varsle Kjøperen om eventuelle omgjøringer, feil og/eller mangler, og unnlatelse av dette skal gjøre Selgeren ansvarlig for eventuell skade som stammer fra slike omgjøringer, feil og/eller mangler.

13.6 Dersom Selgeren unnlater å oppfylle sine forpliktelser i henhold til vilkår 13.2, kan Kjøperen ta seg inn på Selgerens anlegg og ta Kjøperens materiell i besittelse. Før de er blitt returnert eller overtatt, skal Selgeren alene være ansvarlig for sikker oppbevaring av dem.

14. IMMATERIALRETT

14.1 Kjøperen beholder fulle rettigheter, eiendomsrett til og interesser i alle immaterialrettigheter vedrørende Kjøperens materiell, og Kjøperen tildeler Selgeren en global ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, fullt betalt royaltyfri lisens til å bruke slike immaterialrettigheter bare i den grad det er nødvendig for å levere Varene eller utføre Tjenestene, og denne lisensen skal opphøre umiddelbart ved opphør av Kontrakten eller ved førtidig retur av Kjøperens materialer til Kjøperen.

14.2 I henhold til vilkår 13, i den grad slike immaterialrettigheter ikke automatisk tilfaller Kjøperen, skal Selgeren tildele og bevirke at Selgerens ansatte og autoriserte underleverandører tildeler Kjøperen alle slike rettigheter, eiendomsrett, interesser og immaterialrettigheter i Kjøperens materiell som har blitt brukt, utarbeidet eller utviklet av Selgeren som fastsatt i Kontrakten. Tildelingen av immaterialrettigheter til Kjøperens materiell skal, når slikt materiell gjelder opphavsrett eller relaterte rettigheter (sammen benevnt som "Arbeider") også omfatte retten til å endre Arbeidene og til å overføre slike rettigheter til tredjeparter og den eksklusive retten til å utnytte Arbeidene ved å lage kopier av dem og gjøre Arbeidene tilgjengelig for offentligheten, det være seg i original eller endret form, via oversettelse eller tilpasning, i en annen litterær eller kunstnerisk form, eller på en annen teknisk måte. Selger skal sørge for at Selgerens ansatte og autoriserte underleverandører gir avkall på sine ideelle rettigheter vedrørende slike Arbeider i den grad det er mulig i henhold til gjeldende lovgivning.

14.3 Selgeren tildeler Kjøperen (og skal i den grad Selgeren ikke er i stand til å tildele lisensen selv, sørge for å skaffe slik tildeling) en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv, royaltyfri global lisens (med rett til å viderelisensiere) til relevante immaterialrettigheter for å gjøre det mulig for Kjøperen å bruke og utnytte Varene i ubegrenset tid eller Tjenestene i kontraktsperioden og deretter i en overgangsperiode, herunder (men ikke begrenset til) for å gjøre det mulig for Kjøperen fritt å utnytte de leverte Varene og utnytte fordelen av Tjenestene, for å sørge for at Varene oppfyller de funksjonene som de er utformet for, og å reparere (eller få reparert) de leverte Varene og fremstille (eller å få fremstilt) reservedeler og erstatninger. Kontraktsprisen omfatter hele lisensavgiften.

14.4 Selgeren erklærer og garanterer (i) at produksjon, levering, bruk og/eller reparasjon av Varer som skal leveres, og hver av delene av disse, og anvendelsen av de tilknyttede funksjonene og utførelsen av Tjenestene, ikke krenker noen tredjeparts immaterielle rettigheter, (ii) at det ikke foreligger eller er truet med noen rettstvister, saksanlegg, granskninger eller krav av noe slag fra eller mot Selger i forbindelse med Varene og/eller Tjenestene, og (iii) at Selgerens ansatte og autoriserte underleverandører ikke har noe krav på eiendomsrett til de immaterielle rettighetene knyttet til Kjøperens materiell. Selgeren skal holde Kjøperen skadesløs mot eventuelle tap uten begrensning som følge av krav, erstatningsansvar og utgifter (inkludert tapt fortjeneste og sakskostnader) som følge av eventuelle krav eller søksmål som reises av tredjeparter mot Kjøperen, med påstand om krenkelser som beskrevet i dette vilkår 14.4.

14.5 Dersom Kjøperen varsles av en tredjepart om en påstått overtredelse som dreier seg om Selgerens immaterielle rettigheter tilknyttet Varene eller Tjenestene, skal Kjøperen omgående informere Selgeren om varslingen. Selgeren skal omgående treffe slike tiltak som kan være nødvendige for å sikre Kjøperen de rettighetene som er gitt i vilkår 14.2 og 14.3 over. Dersom Selgeren ikke treffer slike tiltak innen en rimelig frist (og ikke mer enn én måned etter varselet) skal Kjøperen ha rett til å treffe slike tiltak selv, og Selgeren skal holde Kjøperen fullt ut skadesløs mot eventuelle kostnader (inkludert sakskostnader) eller erstatningsansvar som Kjøperen pådrar seg ved å gjøre det. Slike tiltak skal omfatte tvisteløsninger eller meklingsforslag med eventuelle fordringshavere, samt utførelse av endringer i de leverte Varene uten at det svekker Varenes gode kvalitet og egnethet slik at det ikke foreligger brudd på regler etter rettigheter.

14.6 Kjøperen kan etter eget skjønn søke om og inneha patenter eller annen registrert beskyttelse for Kjøperens materiell. Selgeren samtykker i å signere ethvert dokument som Kjøperen med rimelighet krever fremlagt som bevis for Kjøperens eiendomsrett til Kjøperens materiell og å bistå Kjøperen med å sikre immaterielle rettigheter til slike ideer, konsepter, teknikker eller materialer som kan være del av Kjøperens materiell hvor som helst i verden og så lenge som det foreligger en immateriell rettighet som vedrører Kjøperens materiell.

15. OPPSIGELSE OG INNSTILLING

15.1 Kjøperen skal når som helst og uansett grunn ha rett til å innstille eller si opp Kontrakten helt eller delvis dersom deler av Kjøperens anlegg er nedstengt permanent eller midlertidig, eller dersom Kjøperen slutter å bruke noen av sine anlegg helt eller delvis, ved å gi Selgeren skriftlig varsel, hvoretter alt arbeid på Kontrakten skal avbrytes, og Kjøperen skal betale Selgeren erstatning for kostnader som med rimelighet er påløpt eller forpliktelser som er inngått for arbeid under utføring eller Tjenester som allerede er utført på tidspunktet for oppsigelse eller innstilling, og som ikke kan reduseres. Slik erstatning skal være begrenset til verdien av arbeidet nevnt over, og skal være Selgerens eneste misligholdsbeføyelse for slik oppsigelse eller innstilling. Kjøperen er ikke under noen omstendigheter ansvarlig i henhold til Kontrakten for eventuelle tap av forventet inntekt eller eventuelle følgeskader eller indirekte tap.

15.2 Kjøperen skal til enhver tid ha rett til, ved å gi skriftlig melding til Selgeren, å si opp Kontrakten med umiddelbar virkning:

(a) under omstendighetene fastsatt i vilkår 6.3(h) eller (i), eller

(b) dersom utlegg, gjennomføring eller annen prosess ilegges noen av Selgerens eiendeler, eller

(c) dersom Selgerens økonomiske stilling er slik at enten Selgeren, dens styremedlemmer, aksjonærer eller kreditorer treffer eller er berettiget til å treffe tiltak for å sette i gang formell insolvensbehandling med hensyn til Selgeren som fastsatt i konkursloven (1984-06-08-58) (eller lignende eller tilsvarende lovgivning, enten i norsk lovgivning eller annet), herunder (men ikke begrenset til), administrasjon, likvidasjon, bobestyrerbehandling, akkord, konkurs, eller hvis Selgeren ikke er i stand til å betale sin gjeld som fremkommer av konkursloven paragraf 61 av (eller lignende eller tilsvarende lovgivning, enten i norsk lovgivning eller annet), eller

(d) Selgeren avslutter eller truer med å avslutte sin virksomhet.

15.3 Opphør av Kontrakten, uansett hvordan det oppstår, skal ikke berøre Kjøperens rettigheter og plikter som påløp før opphøret. Vilkår 3.5, 11 (Forsikring), 9 (Skadesløsholdelse og begrensning av ansvar), 12 (Taushetsplikt), 13 (Kjøperens eiendom) og14 (Immaterialrett) skal fortsatt være rettskraftige uansett opphør.

16. OVERDRAGELSE

16.1 Selgeren har ikke rett til å overdra Kontrakten eller noen del av den uten skriftlig samtykke på forhånd fra Kjøperen.

16.2 Kjøperen kan overdra eller overføre hele eller deler av Kontrakten eller eventuelle rettigheter og forpliktelser som oppstår gjennom den (herunder fordelen av en garanti) til en person, bedrift eller selskap, og Selgeren skal på Kjøperens anmodning inngå en novasjonsavtale med Kjøperen og erververen, eller annen dokumentasjon som er nødvendig for at en slik overdragelse eller overføring skal tre i kraft.

17. UNDERLEVERANDØRER

17.1 Utnevnelsen av underleverandører eller oppfyllelsen av Selgerens forpliktelser av eller gjennom andre personer enn Selgeren, skal forutsette forhåndsgodkjenning fra Kjøperen, med mindre det er angitt i Innkjøpsordren at vedkommende andre person opptrer i denne rollen. Kjøperens godkjenning skal ikke på noen måte frita Selgeren fra plikten til behørig og punktlig å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Kontrakten, og Selgeren skal være ansvarlig overfor Kjøperen for overholdelse eller forsømmelse av slik plikt, enten det gjelder Selgeren eller en av Selger-partene.

17.2 Selgeren skal omgående og fullt ut informere alle Selger-parter angående bestemmelsene som finnes i Kontrakten (herunder disse vilkårene) som gjelder for dem, og skal sikre at hver underkontrakt med underleverandører og andre ordninger med andre av Selger-parter sikrer at slike underleverandører og Selger-parter er bundet av slike bestemmelser i Kontrakten, med samme relevans som om disse bestemmelsene var innlemmet i vedkommende underkontrakt.

17.3 Dersom Kjøperen på noe tidspunkt i Kontraktstiden er av den oppfatning at en av Selger-partene kan ha eller har brutt noen lov eller kan ha fått Kjøperen til å bryte noen lov, skal Kjøperen stå fritt til å motsette seg at enhver Selger-part er involvert i oppfyllelsen av Kontrakten, enten på Anlegget eller på et annet sted. Selgeren skal fjerne, eller sørge for å få fjernet denne Selger-part fra oppfyllelsen av Kontrakten og/eller fra Kjøpers Anlegg som anmodet av Kjøperen, og han skal ikke igjen bli involvert i oppfyllelsen av Kontrakten uten skriftlig tillatelse fra Kjøperen. Eventuell fjerning eller tilbakekalling av en Selger-part i henhold til dette vilkår 17.3 er ikke en gyldig grunn for at Selgeren unnlater å levere Varene eller utføre Tjenestene i samsvar med Kontrakten.

18. VARSLER

18.1 Alle varsler skal skje skriftlig til adressen eller faksnummeret angitt i Kontrakten (eller til en slik annen adresse, faksnummer som Kjøperen kan ha meldt til Selgeren og omvendt), og skal leveres personlig, sendes på faks eller som A-post eller rekommandert sending. Med unntak av varsler i henhold til vilkår 6.3(h), 14.5 og 15, kan alle varsler forkynnes på e-post til e-postadressen angitt i Kontrakten (eller slike andre e-postadresser som Kjøperen kan gi Selgeren beskjed om og omvendt). Alle varsler skal vise til Innkjøpsordrenummeret.

18.2 Et varsel skal anses å være mottatt:

(a) hvis det leveres personlig, på tidspunktet for levering,

(b) når det gjelder faks, på tidspunktet for overføring forutsatt at det er mottatt en rapport om gjennomført overføring,

(c) når det gjelder A-post eller rekommandert sending, 48 timer fra postleggingstidspunkt forutsatt at konvolutten som inneholder varselet, var riktig adressert og postlagt,

(d) når det gjelder e-post, når den ble sendt, forutsatt at en leveringsbekreftelse er mottatt, og

(e) dersom mottak i henhold til dette vilkår 18 ikke er innenfor arbeidstiden (det vil si kl. 9.00-17.00 mandag til fredag på en dag som er en arbeidsdag), kl. 9.00 den første arbeidsdagen etter levering.

19. GENERELT

19.1 Hver rettighet eller misligholdsbeføyelse for Kjøperen i henhold til Kontrakten skal ikke berøre noen andre rettigheter eller misligholdsbeføyelser for Kjøperen, uansett om det er i henhold til Kontrakten eller ikke, og kommer i tillegg til eventuelle vilkår som underforstått er til fordel for Kjøperen gjennom loven.

19.2 Dersom en domstol, nemd eller administrativt organ i en aktuell jurisdiksjon finner at bestemmelser i Kontrakten helt eller delvis er ulovlige, ugyldige, omstøtelige, ikke rettskraftige eller urimelige, skal de ut fra omfanget av slik ulovlighet, ugyldighet, omstøtelighet, manglende rettskraft eller urimelighet, anses som uavhengige, og de resterende bestemmelsene i Kontrakten og resten av den aktuelle bestemmelsen skal fortsatt være rettskraftige.

19.3 Kjøperens unnlatelse av eller forsinkelse med å håndheve eller delvis håndheve noen av bestemmelsene i Kontrakten skal ikke tolkes som et avkall på noen av Kjøperens rettigheter i henhold til Kontrakten.

19.4 Kjøperens eventuelle avkall ved Selgerens brudd på bestemmelser i Kontrakten skal ikke anses som et avkall ved etterfølgende brudd eller mislighold, og skal på ingen måte berøre de andre vilkårene i Kontrakten.

19.5 Partene i Kontrakten har ikke til hensikt at andre vilkår i Kontrakten enn vilkår 9.1 skal være rettskraftige for en person som ikke er part i Kontrakten.

19.6 Dersom det oppstår en tvist vedrørende Kontrakten, skal Representantene møtes for å forsøke å løse denne tvisten i minnelighet. Dersom de ikke kan løse en slik tvist innen 10 dager (eller andre tidsrom som de avtaler), skal tvisten henvises til den øverste ledelsen hos Selgeren og Kjøperen, som skal møtes for å forsøke å løse den i minnelighet innen ytterligere 10 dager.

19.7 Opprettelsen, eksistensen, tolkningen, oppfyllelsen, gyldigheten og alle aspekter av Kontrakten skal være regulert av norsk lov. Den norske kjøpsloven (1988-05-13-27) og United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) skal ikke gjelde for Kontrakten. Partene underlegger seg den eksklusive jurisdiksjonen til norske domstoler, med verneting Oslo tingrett, forutsatt at Kjøperens underleggelse under jurisdiksjonen til norske domstoler ikke begrenser Kjøperens rett til å ta rettslige skritt i noen annen kompetent jurisdiksjon, herunder (men ikke begrenset til) domstolene som har jurisdiksjon som følge av Selgerens hjemsted. Dersom Kjøperen tar rettslige skritt i en eller flere jurisdiksjoner, utelukker ikke dette at Kjøperen tar rettslige skritt i andre jurisdiksjoner, enten gjennom materielle krav, midlertidige rettsmidler, tvangsfullbyrdelse eller annet. Før rettslige skritt iverksettes, skal Kjøperen og Selgeren forsøke å løse tvister i samsvar med vilkår 19.6 over.

19.8 Selgeren skal ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kjøperen, kunngjøre overfor tredjeparter det faktum at Selgeren leverer Varer eller Tjenester til Kjøperen, med mindre dette er nødvendig for oppfyllelse av Kontrakten. Selgeren skal ikke sette opp reklame eller informasjonstavler (bortsett fra for oppslag som kreves ved lov eller ved Kontrakten) i noen del av Kjøperens anlegg uten at det først er søkt om og innhentet samtykke fra Kjøperen.

19.9 Ingenting i Kontrakten er ment å opprette, eller lede til opprettelsen av, et partnerskap mellom partene, eller å bemyndige en part til å fungere som agent for den andre, og ingen av partene skal ha myndighet til å handle i navnet til eller på vegne av eller på annen måte å binde den andre (herunder utførelse av enhver representasjon eller garanti, å overta forpliktelser eller ansvar samt utøvelse av rettigheter eller myndigheter).

19.10 Kontrakten utgjør hele avtalen mellom Selgeren og Kjøperen om salg og kjøp av Varer og/eller Tjenester.

19.11 Ingen endring eller omgjøring av Kontrakten skal være gyldig med mindre det er uttrykkelig akseptert av Kjøperen skriftlig.

19.12 Kjøperen forbeholder seg retten til å nekte Selger-parter adgang til Kjøperens anlegg. Adgang vil kun bli gitt i den grad det er nødvendig for rett oppfyllelse av Selgerens forpliktelser.

Tillegg 1

TJENESTEYTELSE

1. OPPSTART OG VARIGHET

Tjenestene som leveres i henhold til Kontrakten, skal ytes av Selgeren til Kjøperen i det tidsrommet som er angitt i Spesifikasjonen.

2. ENDRINGER

2.1 Kjøperen kan til enhver tid be Selgeren om å endre Tjenestene, og Selgeren skal være forpliktet til å utføre slike endrede Tjenester når det er praktisk mulig i samsvar med disse vilkårene.

2.2 Selgeren kan bare endre Tjenestene med skriftlig samtykke fra Kjøperen, etter å ha varslet Kjøperen skriftlig før slike endringer og med begrunnelsene for dette. Kjøperen skal etter eget skjønn bestemme om slike endringer skal aksepteres.

2.3 Dersom Selgeren er av den oppfatning at prisen som betales ut fra Kontrakten, må endres som følge av endringer i Tjenestene i henhold til punkt 2.1 eller 2.2 over, skal Selgeren varsle Kjøperen om behovet for en prisendring innen 7 dager etter å ha blitt oppmerksom på den foreslåtte endringen, og skal varsle Kjøperen om summen av prisendringen innen ytterligere 14 dager, og unnlatelse av dette vil føre til at en søknad på et senere tidspunkt om godkjenning av en (eventuell) prisøkning, ikke vil ikke bli akseptert av Kjøperen.

2.4 Selgeren skal gi skriftlig begrunnelse for alle prisøkninger, som skal beregnes på samme grunnlag som sammenlignbare Tjenester i henhold til Kontrakten, eller dersom det ikke finnes slike Tjenester, på et rettferdig og rimelig grunnlag.

3. SAMARBEID

Selgeren skal rådføre seg med andre leverandører som tilbyr tjenester i nærheten av området der arbeidet utføres, og skal sikre at utførelsen av arbeidet ikke hindrer eller hemmer ytelsen av andre tjenester fra slike leverandører. I tilfelle tvister i forbindelse med dette mellom Selgeren og andre slike leverandører, eller dersom Kjøperen har innvendinger mot en ordning inngått mellom Selgeren og en annen leverandør, skal Kjøperens beslutning i denne forbindelse være endelig og bindende for Selgeren.

4. SELGER SKAL HOLDE SEG UNDERRETTET

Selgeren skal anses å ha holdt seg underrettet og ha forvisset seg fullt ut om arten og omfanget av Tjenestene, herunder (men ikke begrenset til) den fysiske tilstanden på og rundt Selgers anlegg så langt det er praktisk mulig, og om nødvendigheten av at Tjenestene oppfyller alle krav og er hensiktsmessige, og har derfor tatt høyde for, med mindre annet uttrykkelig er angitt i Kontrakten, eventuelle rimelige justeringer av Kontraktsprisen.

5. ANSETTELSE AV PERSONER

5.1 For å sikre at de beste arbeidsrelasjoner er knyttet til Kontrakten, skal Selgeren sørge for at personer blir ansatt etter bestemmelsene fastsatt i dette punkt 5. Bortsett fra der annet er angitt nedenfor, skal disse bestemmelsene gjelde for alle personer som er ansatt eller engasjert av Selgeren eller en av Selger-partene for å oppfylle Kontrakten, enten på Kjøperens anlegg eller i fabrikker eller verksteder som brukes av Selgeren eller annet.

5.2 Selgeren skal med hensyn til alle personer som er ansatt eller engasjert av ham for å yte Tjenestene, betale lønnssatser og overholde bestemmelsene om arbeidstid og arbeidsforhold i samsvar med alle gjeldende tariffavtaler Selgeren måtte være bundet av.

5.3 Kjøperen skal ha rett til å få tilstrekkelige kompetansebevis fra Selgeren for personer som er ansatt eller engasjert i forbindelse med Tjenestene. Selgeren skal sørge for at Kjøperen er i stand til å kreve at Selger-parter som utfører Tjenestene på Anlegget, gjennomgår en alkohol- og/eller narkotikatest, i den grad dette er tillatt under norsk lov. Kjøperen skal stå fritt til å motsette seg at en Selger-part er involvert i utførelsen av Tjenestene, enten på Anlegget eller på et annet sted, dersom vedkommende etter Kjøperens oppfatning har forsømt sitt arbeid, er inkompetent eller uaktsom eller unnlater å rette seg etter lover, arbeidsregler, -prosedyrer eller -retningslinjer, anleggsforhold, lisenser eller samtykker, eller ikke består en alkohol- eller narkotikatest. Selgeren skal fjerne, eller sørge for å få fjernet denne personen fra ytelsen av Tjenester eller fra Kjøpers anlegg dersom Kjøperen anmoder om det, og han skal ikke igjen bli involvert i ytelsen av Tjenestene uten skriftlig tillatelse fra Kjøperen. Eventuell fjerning eller tilbakekalling av arbeidskraft i henhold til dette punkt 5.3 er ikke en gyldig grunn for at Selger unnlatelser å ferdigstille Tjenestene i samsvar med Kontrakten, og Selgeren skal være ansvarlig for umiddelbart å skaffe erstatning.

5.4 Før påbegynnelse av Tjenestene skal Selgeren med hensyn til sine ansatte på Anlegget og de ansatte til Selger-parter, oppgi:

(a) navnet på arbeidsgiverens organisasjon, regional tilknytning (dersom relevant) og gjeldende tariffavtaler som Selgeren måtte være bundet av,

(b) normal ukentlig arbeidstid totalt som forslaget hans var basert på,

(c) en angivelse av satsene som han foreslår å betale for de ulike gradene av arbeidskraft, med nærmere opplysninger om antall personer som skal ansettes, sammen med opplysninger om hvordan disse satsene er sammensatt og mengden av eventuelle variasjoner av vilkårene i tariffavtalene som er angitt i punkt 5.4(a) over.

(d) nærmere opplysninger om hans interne prosedyre for å håndtere arbeidstvister og eventuelle avvik fra prosedyren som finnes i tariffavtalen nevnt i punkt 5.4(a) over, og

(e) nærmere opplysninger om eventuelle avvik i feriepenger og sykepenger fra de som er angitt i tariffavtalene nevnt i punkt 5.4(a) over. Denne informasjonen er påkrevd før samtykke til en underkontrakt kan gis i henhold til bestemmelsene i vilkår 17.

5.5 Selgeren skal opplyse Kjøperen i god tid før det inngås forpliktelser om vesentlig endring av betaling eller andre ansettelsesvilkår eller arbeidsmetoder for arbeidsstyrken på Selgerens Anlegg eller for arbeidsstyrken på en av Selger-partenes anlegg.

5.6 Selgeren erkjenner at han ved utarbeidelsen av sitt tilbud har tillatt at Tjenester utføres i en spesifisert «standard arbeidsuke» med det antall timer som er angitt i Spesifikasjonen. Dersom Selgeren av noen grunn skulle ønske å avvike fra standard arbeidsuke, skal det først innhentes skriftlig godkjenning fra Kjøperen. Kostnaden for eventuell ytterligere tilleggstid (eller andre kostnader) som følge av avvik fra standard arbeidsuke, skal bæres av Selgeren. Tilleggstid betyr forskjellen mellom antall timer betalt til den ansatte og antall timer som den ansatte faktisk arbeider.

5.7 Selgeren skal ikke ha rett til å kreve ekstra betaling eller en forlengelse av tiden for å fullføre Tjenestene på grunn av eventuell forsinkelse eller økt kostnad for ham som følge av Selgerens unnlatelse av eller manglende evne til å skaffe tilstrekkelig egnet arbeidskraft på tidspunktene som kreves for å oppfylle Kontrakten, eller som resultat av tiltak truffet av Kjøperen i henhold til dette punkt 5.

5.8 Selgeren skal delta i og rette seg etter prosedyrene i eventuelle rådgivningsmekanismer som er opprettet av Kjøperen for å samordne arbeidslivsrelasjoner og ansettelsesvilkår. Selgeren skal særlig:

(a) overholde (og sikre at alle Selger-parter overholder) vilkårene i den nasjonale avtalen som gjelder Selgers bransje,

(b) ha tilgang til eksterne prosedyrer for å unngå arbeidstvister med hensyn til sin arbeidsstyrke på Anlegget, være medlem av en sammenslutning, forening eller annen arbeidsgiverorganisasjon som er relevant for hans bransje og pålegge sine underleverandører samme krav,

(c) levere regelmessig informasjon til Kjøper om Selgerens prognose for arbeidskraftbehov for Anlegget, faktisk bemanning, inntjeningsanalyser og tvister knyttet til arbeidsstyrken på Anlegget, og levere tilsvarende informasjon om sine underleverandører,

(d) samarbeide fullt ut om Kjøperens eller dennes agenters fortrolige revisjoner av lønnslister for Selgers anlegg, betalingsmåter og tilstedeværelse i Kjøpers lokaler av Selgerens arbeidsstyrke eller ved tilsvarende revisjoner av hans underleverandører,

(e) informere Kjøperen om forekomst av eventuelle tvister på Kjøperens anlegg, umiddelbart og skriftlig innen 24 timer etter forekomsten, og om eventuelle vesentlige tvister som ikke skjer på Kjøperens anlegg, som kan ha negativ innvirkning på Kontrakten eller utførelsene av Tjenestene.

5.9 Selgeren skal i Kontraktstiden sørge for at de ansatte har alle passende velferdsordninger og fasiliteter, og skal beskrive disse i sitt tilbud.

5.10 Selgeren skal ikke uten samtykke fra Kjøperen eller fra leverandøren av aktuelle varer eller tjenester, bevisst ansette enkeltpersoner som er ansatt eller engasjert av Kjøperen eller av en annen leverandør av varer eller tjenester til Kjøperen som er ansatt eller engasjert i forbindelse med Tjenestene.

5.11 Intet i denne Kontrakten skal oppfattes som at en enkeltperson som er ansatt eller engasjert hos Selgeren eller hos en av Selger-partene for å yte Tjenestene, er en ansatt, arbeider, funksjonær eller agent hos Kjøperen. Selgeren skal være eneansvarlig for alle forhold knyttet til ansettelse eller engasjement av slike enkeltpersoner, inkludert overholdelse av alle gjeldende lover. Selgeren skal være ansvarlig for all inntektsskatt, trygdeavgifter eller sosiale kostnader eller lignende lovfestede betalinger for alle slike enkeltpersoner, og sikre at de trekkes og/eller betales til relevante myndigheter og/eller slike enkeltpersoner (etter hva som er relevant).

5.12 Selgeren skal holde Kjøperen skadesløs mot eventuelle kostnader, utgifter, gjeld, erstatning og tap som oppstår som følge av krav, fordringer, søksmål eller saksanlegg som er reist eller ført av enkeltpersoner som er ansatt eller engasjert i ytelsen av Tjenestene, som oppstår gjennom eller hevdes å oppstå gjennom handlinger eller unnlatelser fra Selgeren (eller dennes agenter eller underleverandører). Selgeren skal dessuten holde Kjøperen skadesløs for inntektsskatt, trygdeavgifter og/eller sosiale kostnader eller lignende lovfestede betalinger (eller bøter eller rente på disse) som det kan vise seg at Kjøperen skylder til enkeltpersoner som er ansatt eller engasjert for å yte Tjenestene. Selgeren skal samarbeide med Kjøperen for å sikre at Construction Industry Tax Schemes overholdes i den grad det er relevant.

5.13 Selgeren skal omgående på anmodning fra Kjøperen, informere Kjøperen fullstendig og nøyaktig om nærmere detaljer om enkeltpersoner som er ansatt eller engasjert for å yte Tjenester, og deres ansettelses-/engasjementsvilkår, slik Kjøperen krever fra tid til annen.

5.14 Selgeren skal holde Kjøperen selv og eventuelle fremtidige leverandører av varer og/eller tjenester til Kjøperen, skadesløse mot alle kostnader, utgifter, gjeld, erstatning og tap som oppstår som følge av krav, saksanlegg, fordringer eller søksmål som oppstår eller hevdes å oppstå i kraft av regler om virksomhetsoverdragelse inntatt i arbeidsmiljøloven (2005-06-17-62) i forbindelse med opphør av denne Kontrakten eller opphør av leveringen av noen av Tjenestene (herunder, men ikke begrenset til, i forbindelse med eventuell oppsigelse eller påstått oppsigelse av enkeltpersoner som er ansatt eller engasjert eller tidligere ansatt eller engasjert for å yte Tjenestene).

6. TING SOM FINNES PÅ ANLEGGET

Alle mineraler, metaller, gjenstander eller andre ting som er funnet eller oppdaget på eller rundt Kjøperens anlegg, skal i forholdet mellom Selgeren og Kjøperen, være Kjøperens eiendom, og skal håndteres slik Kjøperen instruerer.

7. FORHOLD PÅ ANLEGGET

7.1 Selgeren skal, for egen regning, levere alle midlertidige tjenester og utstyr og andre materialer, arbeid, transport, strøm, verktøy, tilbehør og apparater som er nødvendige for korrekt utførelse av Tjenestene.

7.2 Selgeren skal være ansvarlig for korrekt levering og vedlikehold av gjerder, vakthold, belysning og overvåkning av alle Tjenester i Kjøperens lokaler, og for korrekt levering og vedlikehold i samme periode av midlertidige veier, stier, vern og gjerder i den grad disse kan bli nødvendige som følge av Tjenestene, for innlosjering og beskyttelse av Kjøperen og andre personer som er engasjert på Kjøperens anlegg, og eierne og innehaverne av tilstøtende eiendom, offentligheten og andre.

7.3 Selgeren skal ha tillatelse til å bruke i forbindelse med utførelsen av Tjenestene, de leveransene av strøm, vann, gass og andre tjenester som fra tid til annen blir gjort tilgjengelige for Selgeren for dette formålet, på Kjøperens eiendom, og Selgeren skal betale Kjøperen et rettferdig og rimelig beløp (bortsett fra når Kontrakten eller Kjøperens anleggsforskrifter sier noe annet) for bruk av dem. Selgeren skal for egen regning levere innretninger (inkludert rør, kabler osv.) som er nødvendig for å utnytte dette utstyret, og skal være ansvarlig for tap eller skade på personer eller eiendom som er forårsaket av hans bruk av dette utstyret. Kjøperen skal ikke være ansvarlig for manglende leveranser.

8. MIDLERTIDIGE BYGG

Selgeren skal ikke sette opp noen kontorer, lagre eller andre midlertidige bygg uten skriftlig samtykke på forhånd fra Kjøperen, og skal holde Kjøperen skadesløs for og mot generelle satser eller andre utlegg som kan bli belastet eller anslått for eller i forbindelse med dette. Selgeren skal holde alle bygg som er reist slik, i god stand og ryddige.

9. FORSIKRING AV SELGERS UTSTYR

Selgeren skal forsikre for Selgeren og Kjøperen i fellesskap, eventuelt utstyr fra Selgeren som er blitt tatt med til Kjøperens anlegg, til full gjenanskaffelseskostnad mot alle tap eller skader, hos forsikringsgivere og på vilkår som er godkjent av Kjøperen, og skal sørge for at denne forsikringen gjelder fullt ut i hele Kontraktens levetid.

Tillegg 2

BESTEMMELSER SOM GJELDER INNLEIE AV KONTRAKTSPERSONELL

1. TOLKNING

I dette Tillegg 2 menes med:

Personell: personene som vil yte Tjenestene eller en del av Tjenestene på vegne av Selgeren, uansett om de er ansatt hos Selgeren eller hos en av Selger-partene, om de er ansatt i vikarbyråer eller annet, og med «Ansatt» menes enhver av disse. Personell og Ansatte skal anses å være Selger-parter som fastsatt i Kontrakten.

2. OPPSTART OG VARIGHET

Tjenestene som leveres i henhold til Kontrakten, skal ytes av Selgeren til Kjøperen i det tidsrommet som er angitt i Spesifikasjonen.

3. ENDRINGER

3.1 Kjøperen kan til enhver tid be Selgeren om å endre Tjenestene, og Selgeren skal være forpliktet til å utføre slike endrede Tjenester når det er praktisk mulig i samsvar med disse vilkårene. Dersom Kjøperens instrukser kommuniseres på andre måter enn skriftlig, skal Kjøperen deretter bekrefte slike instrukser skriftlig.

3.2 Selgeren kan bare endre Tjenestene med skriftlig samtykke fra Kjøperen, etter å ha varslet Kjøperen skriftlig før slike endringer og med begrunnelsene for dette. Kjøperen skal etter eget skjønn bestemme om slike endringer skal aksepteres.

3.3 Dersom Selgeren er av den oppfatning at prisen som betales ut fra Kontrakten, må endres som følge av endringer i Tjenestene i henhold til punkt 3.1 eller 3.2 over, skal Selgeren varsle Kjøperen om behovet for en prisendring innen 7 dager etter å ha blitt oppmerksom på den foreslåtte endringen, og skal varsle Kjøperen om summen av prisendringen innen ytterligere 14 dager, og unnlatelse av dette vil føre til at en søknad på et senere tidspunkt om godkjenning av en (eventuell) prisøkning, ikke vil ikke bli akseptert av Kjøperen.

3.4 Selgeren skal gi skriftlig begrunnelse for alle prisøkninger, som skal beregnes på samme grunnlag som sammenlignbare Tjenester i henhold til Kontrakten, eller dersom det ikke finnes slike Tjenester, på et rettferdig og rimelig grunnlag.

4. SAMARBEID

Selgeren skal rådføre seg med andre leverandører som tilbyr tjenester i nærheten av området der arbeidet blir utført, og skal sikre at utførelse av arbeidet ikke hindrer eller hemmer ytelsen av andre tjenester fra slike leverandører. I tilfelle tvister i forbindelse med dette mellom Selgeren og andre slike Selgere, eller dersom Kjøperen har innvendinger mot en ordning inngått mellom Selgeren og en annen leverandør, skal Kjøperens beslutning i denne forbindelse være endelig og bindende for Selgeren.

5. SELGER SKAL HOLDE SEG UNDERRETTET

Selgeren skal anses å ha holdt seg underrettet og ha forvisset seg fullt ut om arten og omfanget av Tjenestene, herunder (men ikke begrenset til) den fysiske tilstanden til og rundt Kjøperens eiendom så langt det er praktisk mulig, og nødvendigheten av at Tjenestene oppfyller alle krav og er hensiktsmessige, og derfor å ha tatt høyde for, med mindre annet uttrykkelig er angitt i Kontrakten, for alle rimelig overskuelige eventualiteter i Kontraktsprisen.

6. ANSETTELSE AV PERSONER

6.1 For å sikre at best mulige arbeidsrelasjoner er knyttet til Kontrakten, skal Selgeren overholde bestemmelsene med hensyn til sysselsetting av personer som er fastsatt i dette punkt 6. Bortsett fra der annet er angitt nedenfor, skal disse bestemmelsene gjelde for alle personer som er ansatt eller engasjert av Selgeren eller Selger-parter for å oppfylle Kontrakten, enten på Kjøperens anlegg eller i anlegg eller verksteder som brukes av Selgeren eller annet.

6.2 Selgeren skal med hensyn til alle personer som er ansatt eller engasjert av ham for å yte Tjenestene, betale lønnssatser og overholde bestemmelsene om arbeidstid og arbeidsforhold i samsvar med alle gjeldende tariffavtaler Selgeren måtte være bundet av.

6.3 Kjøperen skal ha rett til, om Kjøperen trenger det, å få tilstrekkelige kompetansebevis fra Selgeren for personer som er ansatt eller engasjert i forbindelse med Tjenestene. Selgeren skal sørge for at Kjøperen er i stand til å kreve at Selgers parter som utfører Tjenestene på Anlegget, gjennomgår en alkohol- og/eller narkotikatest. Kjøperen skal stå fritt til å motsette seg at en Selger-part er involvert i utførelsen av Tjenestene, enten på Anlegget eller på et annet sted, dersom vedkommende etter Kjøperens oppfatning har forsømt seg eller er inkompetent eller uaktsom eller unnlater å oppfylle lover, arbeidsregler, -prosedyrer eller –retningslinjer, anleggsforhold, lisenser eller samtykker, eller ikke består en alkohol- eller narkotikatest. Selgeren skal fjerne, eller sørge for å få fjernet denne personen fra ytelsen av Tjenester eller fra Kjøpers Anlegg dersom Kjøperen anmoder om det, og han skal ikke igjen bli involvert i ytelsen av Tjenester uten skriftlig tillatelse fra Kjøperen. Eventuell fjerning eller tilbakekalling av arbeid i henhold til dette punkt 6.3 er ikke en gyldig grunn for at Selgeren unnlater å ferdigstille Tjenestene i samsvar med Kontrakten.

6.4 Før påbegynnelse av Tjenestene skal Selgeren med hensyn til Personellet, angi:

(a) navnet på arbeidsgiverens organisasjon, regional tilknytning (dersom relevant) og alle gjeldende tariffavtaler Selgeren måtte være bundet av,

(b) normal ukentlig arbeidstid totalt som forslaget hans var basert på,

(c) en angivelse av satsene som han foreslår å betale for de ulike gradene av arbeidskraft, med nærmere opplysninger om antall personer som skal ansettes, sammen med opplysninger om hvordan disse satsene er sammensatt og mengden av eventuelle omgjøringer av vilkårene i tariffavtalene som er angitt i punkt 5.4(a) over (forholdstallet for hvert fag mellom fagarbeidere og lærlinger ansatt av Selgeren i Kjøperens lokaler, skal ikke overskride satsene som kan være avtalt med Kjøperen),

(d) nærmere opplysninger om hans interne prosedyre for å håndtere arbeidstvister og eventuelle avvik fra prosedyren som finnes i tariffavtalene nevnt i punkt 6.4(a) over, og

(e) nærmere opplysninger om eventuelle avvik i feriepenger og sykepenger fra de som er angitt i den nasjonale avtalen nevnt i punkt 5.4(a) over. Denne informasjonen er påkrevd før samtykke til en underkontrakt kan gis i henhold til bestemmelsene i vilkår 17.

6.5 Selgeren skal opplyse Kjøperen i god tid før det inngås forpliktelser om vesentlig endring av betaling eller andre ansettelsesvilkår eller arbeidsmetoder for Personellet.

6.6 Selgeren erkjenner at han ved utarbeidelsen av sitt tilbud har tillatt at Tjenester utføres i en spesifisert «standard arbeidsuke» med det antall timer som er angitt i Spesifikasjonen. Dersom Selgeren av noen grunn skulle ønske å avvike fra standard arbeidsuke, skal det først innhentes skriftlig godkjenning fra Kjøperen. Kostnaden for eventuell ytterligere tilleggstid (eller andre kostnader) som følge av avvik fra standard arbeidsuke, skal bæres av Selgeren. Tilleggstid betyr forskjellen mellom antall timer betalt til den ansatte og antall timer som den ansatte faktisk arbeider.

6.7 Selgeren skal ikke ha rett til å kreve ekstra betaling eller en forlengelse av tiden for å fullføre Tjenestene på grunn av eventuell forsinkelse eller økt kostnad for ham som følge av Selgerens unnlatelse av eller manglende evne til å skaffe tilstrekkelig egnet arbeidskraft på tidspunktene som kreves for å oppfylle Kontrakten, eller som resultat av tiltak truffet av Kjøperen i henhold til dette punkt 6. Time-, dag- eller ukesatser samt overtidsatser angitt i Innkjøpsordren skal bare gjelde i forhold til de timene, dagene eller ukene (etter hva som er relevant) som faktisk er arbeidet av hver Ansatt i ytelsen av Tjenester, og ingen betaling skal skyldes for tid som ikke er arbeidet, inkludert, men uten begrensning, tid trukket for spisepauser, sykdom eller annet fravær og ferie.

6.8 Selgeren skal delta i og rette seg etter prosedyrene i eventuelle rådgivningsmekanismer som er opprettet av Kjøperen for å samordne arbeidslivsrelasjoner og ansettelsesvilkår. Selgeren skal særlig:

(a) overholde (og sikre at alle Selger-parter overholder) vilkårene i den nasjonale avtalen som gjelder Selgers bransje,

(b) ha tilgang til eksterne prosedyrer for å unngå arbeidstvister med hensyn til Personellet, være medlem av relevant sammenslutning, forening eller annen arbeidsgiverorganisasjon som er relevant for hans bransje og pålegge sine underleverandører samme krav

(c) levere regelmessig informasjon til Kjøper om Selgers prognose for arbeidskraftbehov for Anlegget, faktisk bemanning, inntjeningsanalyser og tvister knyttet til Personellet, og levere tilsvarende informasjon om sine underleverandører

(d) samarbeide fullt ut om Kjøperens og dennes agenters fortrolige revisjoner av lønnslister for Selgers anlegg, betalingsmåter og tilstedeværelse på Kjøpers Anlegg av Selgerens arbeidsstyrke eller ved tilsvarende revisjoner av hans underleverandører, og

(e) informere Kjøperen om forekomst av eventuelle tvister på Kjøperens anlegg, umiddelbart og skriftlig innen 24 timer etter forekomsten, og om eventuelle vesentlige tvister som ikke skjer på Kjøperens anlegg, som kan ha negativ innvirkning på Kontrakten eller utførelsen av Tjenestene.

6.9 Selgeren skal ikke uten samtykke fra Kjøperen eller fra leverandøren av aktuelle varer eller tjenester, bevisst ansette enkeltpersoner som er ansatt eller engasjert av Kjøperen eller av en annen leverandør av varer eller tjenester til Kjøperen som er ansatt eller engasjert i forbindelse med Tjenestene.

6.10 Ingenting i denne Kontrakten skal oppfattes som at den Ansatte er en arbeidstaker, arbeider, funksjonær eller agent hos Kjøperen. Selgeren skal være eneansvarlig for alle forhold knyttet til ansettelsen eller engasjement av slike enkeltpersoner, inkludert overholdelse av alle gjeldende lover. Selgeren skal være ansvarlig for all inntektsskatt, trygdeavgifter eller sosiale kostnader eller lignende lovfestede betalinger for alle slike Ansatte og sikre at de trekkes og/eller betales til relevante myndigheter og/eller slike enkeltpersoner (etter hva som er tilfelle).

6.11 Selgeren skal holde Kjøperen skadesløs mot eventuelle kostnader, utgifter, gjeld, erstatning og tap som oppstår som følge av krav, fordringer, søksmål eller saksanlegg som opprettes av eller reises av Ansatte, som oppstår gjennom eller hevdes å oppstå gjennom handlinger eller unnlatelser fra Selgeren (eller dennes agenter eller underleverandører). Selgeren skal dessuten holde Kjøperen skadesløs for inntektsskatt, trygdeavgifter og/eller sosiale kostnader eller lignende lovfestede betalinger (eller bøter eller rente på disse) som det kan vise seg at Kjøperen skylder til Ansatte.

6.12 Selgeren skal holde Kjøperen skadesløs mot eventuelle kostnader, utgifter, gjeld, erstatning og tap som oppstår som følge av krav, fordringer, søksmål eller saksanlegg som er reist eller ført av en arbeidstaker, arbeider, funksjonær eller agent hos Kjøperen som ikke er en Ansatt, og som oppstår gjennom eller hevdes å oppstå gjennom handlinger eller unnlatelser fra Ansatte og/eller Selgeren (eller dennes agenter eller underleverandører).

6.13 Selgeren skal holde Kjøperen skadesløs mot eventuelle kostnader, utgifter, gjeld, erstatning og tap som oppstår som følge av krav, fordringer, søksmål eller saksanlegg, enten sivil- eller strafferettslige, som er reist eller ført av et offentlig organ eller et tilsynsorgan, herunder (men ikke begrenset til) den Helse- og sikkerhetsansvarlige, som oppstår gjennom eller hevdes å oppstå gjennom handlinger eller unnlatelser fra en Ansatt og/eller Selgeren (eller dennes agenter eller underleverandører). Skadesløsholdelsen i dette punkt 6.13 skal ikke gjelde for summen av eventuelle bøter betalt av Kjøperen, men skal omfatte alle kostnader, utgifter, gjeld, erstatning eller tap som oppstår som følge av krav, fordringer, søksmål eller saksanlegg som førte til boten.

6.14 Selgeren skal omgående på anmodning fra Kjøperen, informere Kjøperen fullstendig og nøyaktig om nærmere detaljer om Personell og deres ansettelses-/engasjementsvilkår, slik Kjøperen krever fra tid til annen.

6.15 Selgeren skal holde Kjøperen skadesløs mot eventuelle kostnader, utgifter, gjeld, erstatning og tap som oppstår som følge av krav, fordringer, søksmål eller saksanlegg som er reist eller ført av Ansatte, som oppstår gjennom eller hevdes å oppstå som følge av at han hevder å være eller ha vært en ansatt eller arbeidstaker hos Kjøperen.

6.16 Selgeren skal holde Kjøperen selv og eventuelle fremtidige leverandører av varer og/eller tjenester til Kjøperen, skadesløse mot alle kostnader, utgifter, gjeld, erstatning og tap som oppstår som følge av krav, søksmål, fordringer eller saksanlegg som oppstår eller hevdes å oppstå i kraft av reglene om virksomhetsoverdragelse inntatt i arbeidsmiljøloven (2005-06-17-62) i forbindelse med opphør av denne Kontrakten eller opphør av ytelsen av noen av Tjenestene (herunder (men ikke begrenset til) i forbindelse med eventuell oppsigelse eller påstått oppsigelse av Ansatte eller tidligere Ansatte).

7. TING SOM FINNES PÅ ANLEGGET

Alle mineraler, metaller, gjenstander eller andre ting som er funnet eller oppdaget på, under eller rundt Kjøperens anlegg, skal i forholdet mellom Selgeren og Kjøperen, være Kjøperens eiendom, og skal håndteres slik Kjøperen instruerer.

8. FORHOLD PÅ ANLEGGET

Selgeren skal, for egen regning, levere alle midlertidige tjenester og utstyr og andre materialer, arbeid, transport, strøm, verktøy, tilbehør og apparater som er nødvendige for korrekt utførelse av Tjenestene.

9. MIDLERTIDIGE BYGG

Selgeren skal ikke sette opp noen kontorer, lagre eller andre midlertidige bygg uten skriftlig samtykke på forhånd fra Kjøperen, og skal holde Kjøperen skadesløs for og mot generelle satser eller andre utlegg som kan bli belastet eller anslått for eller i forbindelse med dette. Selgeren skal holde alle bygg som er reist slik, i god stand og ryddige.

10. FORSIKRING AV SELGERS UTSTYR

Selgeren skal forsikre for Selgeren og Kjøperen i fellesskap, eventuelt utstyr fra Selgeren som er blitt tatt med til Kjøperens anlegg, til full gjenanskaffelseskostnad mot alle tap eller skader hos forsikringsgivere og på vilkår som er godkjent av Kjøperen, og skal sørge for at denne forsikringen gjelder fullt ut i hele Kontraktens levetid.

11. SELGERS ANSVAR

11.1 Selgeren skal sørge for at hver Selger-part overholder vilkårene i denne Kontrakten, i den grad de gjelder for vedkommende Selger-part. Selgeren skal særlig, men uten å berøre allmenngyldigheten av det ovenstående, sørge for at hver Selger-part:

(a) er engasjert på vilkår som forplikter ham til å overholde vilkårene i denne Kontrakten i den grad de gjelder for ham, før Tjenester på et Anlegg starter opp,

(b) er oppmerksom på kravene i denne Kontrakten i den grad de gjelder for ham,

(c) overholder alle rettslige og rimelige instrukser (både generelle og spesifikke) fra Kjøperen samt Kjøperens anleggsforskrifter og generelle regler som gjelder for Kjøperens egne ansatte på et Anlegg,

(d) rapporterer alle feil eller skader som han er oppmerksom på, på lokaler, anlegg, utstyr, som er i depot eller kontrolleres av Kjøperen, og

(e) rapporterer eventuelle ulykker som har ført til personskade eller dødsfall, og eventuelle hendelser som om de gjentas, rimeligvis kan forventes å forårsake skade.

11.2 Selgeren skal sørge for at Personellet:

(a) har påkrevd og nødvendig kompetanse og erfaring til å utføre Tjenestene, og uten å berøre allmenngyldigheten av det ovenstående, har kompetansen og erfaringen som (eventuelt) er angitt i Innkjøpsordren, og

(b) har tilstrekkelig, adekvat og godt vedlikeholdt anlegg, utstyr (herunder, men ikke begrenset til, verneklær og -utstyr), maskiner og verktøy til å utføre Tjenestene, bortsett fra i det omfang dette leveres av Kjøperen i henhold til punkt 12.4 nedenfor.

11.3 Selgeren bekrefter herved:

(a) at han har en skriftlig retningslinje for helse og sikkerhet i det omfang det kreves i arbeidsmiljøloven (2005-06-17-62) og relaterte regler og forskrifter, og at Selgeren vil overholde alle andre krav i henhold arbeidsmiljøloven (2005-06-17-62) samt annen helse- og sikkerhetslovgivning, som kan være påkrevd fra tid til annen.

(b) at han er selvstendig næringsdrivende som definert i nevnte Lov, og at Personellet er hans (i) ansatte, (ii) partnere, (iii) underleverandører eller (iv) ansatte hos slike partnere eller underleverandører, og at han vil være ansvarlig for de personkategorier det vises til under (i) – (iii) over i henhold til arbeidsmiljøloven (2005-06-17-62),

(c) at han er kjent med de risikoer som er involvert i, eller som følge av, Tjenester i forbindelse med Personellets aktiviteter, og har gjort seg kjent med eventuelle ekstra kostnader for Selgeren som følge av begrensning eller minimering av slike risikoer,

(d) at han har forvisset seg om tilstand, egnethet for formålet og sikkerhet når det gjelder lokaler, anlegg, utstyr, maskiner og verktøy som er levert av Kjøperen i henhold til denne Kontrakten, og omfanget og arten av Tjenestene som skal leveres av ham og/eller Personellet.

11.4 Før hver Ansatt starter med noen Tjeneste, skal Selgeren gjøre alt som er rimelig ut fra omstendighetene, og foreta alle nødvendige forespørsler for å sikre at den Ansatte er ærlig, pålitelig og kvalifisert til å arbeide i Norge, og vil overholde alle juridiske krav, herunder, men ikke begrenset til, kravene i relevante immigrasjonslover- og forskrifter, og Selgeren skal utvise særlig aktsomhet dersom arten av Tjenestene som skal ytes av den Ansatte, eller omstendighetene rundt ytelsen av dem, er slik at Kjøperen med rimelighet kan kreve særlig tillit til denne Ansatte.

11.5 Selgeren garanterer at han etterlever arbeidsmiljøloven (2005-06-17-62).

12. KJØPERS ANSVAR

12.1 Med forbehold om Selgerens ansvar i henhold til punkt 11 over, skal Kjøperen sørge for akseptable og trygge arbeidsforhold og arbeidsinnlosjering for Personellet.

12.2 Personellet skal ha adgang (men ikke eksklusiv adgang) kun til slike deler av Anlegget som med rimelighet er nødvendig for å utføre Tjenestene, og til andre deler av Anlegget slik Kjøperen uttrykkelig gir tillatelse til.

12.3 Personellet skal ha tillatelse til å bruke kantine, medisinske anlegg og førstehjelpsinnretninger, messe, parkering, dusjrom og låsbare skap i det omfang slike fasiliteter tilbys av Kjøperen til sammenlignbare ansatte hos Kjøperen på Anlegget, forutsatt:

(a) når det gjelder kantiner, skal ingen tilskudd som gis av Kjøperen til egne ansatte, gis til Personell som skal være nødt til å betale full kostnad for disse fasilitetene,

(b) i tilfelle medisinske anlegg eller førstehjelpsinnretninger, kan Kjøperen kreve Selgeren for kostnadene til medisinsk behandling eller førstehjelp som gis til en Ansatt, og

(c) Kjøperen skal ikke ha noe ansvar overfor Selgeren eller noen Ansatt for tap, skade, kostnad, utgift, personskade eller dødsfall som skyldes en Ansatts bruk av disse fasilitetene, og Selgeren skal holde Kjøperen skadesløs fra og mot tap, skade, kostnad eller utgift som er en følge av krav fremsatt av en Ansatt eller en tredjepart som oppstår gjennom slik bruk.

12.4 Kjøperen vil sørge for å opprettholde slike anlegg, utstyr, maskiner, verktøy og materialer og tillate bruk av den gass-, strøm- og vannforsyning som er tilgjengelig på Anlegget, dersom og i den grad dette er angitt i Innkjøpsordren og er nødvendig for å utføre Tjenestene.

13. SATSER

13.1 Engangsbetalinger eller satser som er angitt i Innkjøpsordren anses å inkludere alle ansettelseskostnader for hver Ansatt, inkludert uten begrensning, lønn og annen godtgjørelse, beskatning (bortsett fra merverdiavgift som betales i forbindelse med Tjenestene), sykepenger, folketrygdeavgifter og betalinger i forbindelse med andre forsikringer, trygdeavgifter, betalt ferie, opplæringsavgifter, oppholds- eller innlosjeringstilskudd, og utgifter til reiser utenfor Anlegget, men ingen av dem skal bæres av Kjøperen.

13.2 For å unngå tvil er Kjøperen alene ansvarlig for administrasjonen som kreves i forbindelse med forhold nevnt i punkt 13.1 over, inkludert fradrag og betaling av eventuelle medarbeiderbidrag.

14. TIMELISTER

14.1 Dersom betalingen skal utføres på grunnlag av timesatser, dagsatser, ukesatser eller månedssatser for hver time, dag, uke eller måned av Tjenestene, skal Selgeren slik Kjøperen krever det:-

(a) gi hver Ansatt en timeliste og sørge for at den Ansatte fører opp de timene han har arbeidet for å yte Tjenestene, på timelisten, og/eller

(b) sørge for at hver Ansatt stempler inn og ut på aktuelt stemplingskontor på Anlegget.

14.2 Dersom timelisten stemmer, skal den kontrasigneres av en bemyndiget representant for Kjøperen.

14.3 Hver faktura som Selgeren sender, skal om relevant bekreftes av en timeliste eller timelister for hver Ansatt, undertegnet av denne Ansatte og kontrasignert av en bemyndiget underskriver for Kjøperen.

15. UTSKIFTNING AV ANSATTE

Kjøperen skal stå fritt til å kreve fjerning og/eller utskiftning av Ansatte uten å gi noen begrunnelse for dette, samtidig som Selgeren skal sørge for omgående fjerning av denne Ansatte fra Anlegget, og (dersom det kreves) at han omgående skiftes ut med en annen person i samsvar med denne Kontrakten.

16. TIDSROM OG OPPHØR

16.1 I tillegg til rett til oppsigelse og innstilling i henhold vilkår 15.2 kan Kjøperen si opp Kontrakten dersom Selgeren bryter med noen av vilkårene i denne Kontrakten.

16.2 Dersom Innkjøpsordren fastsetter at Kjøperen skal betale dette som en engangsbetaling eller -sats for en periode, og denne Kontrakten sies opp i henhold til et varsel gitt i henhold til underpunkt (2) over, uten å berøre noen andre av Kjøperens rettigheter eller rettsmidler, så skal engangsbeløpet eller -satsen som ellers skal betales i Kontraktens gyldighetstid eller i det tidsrommet som opphørsdatoen faller i, reduseres med et beløp som tilsvarer den samme andelen av denne engangsbetalingen eller -satsen som andelen av den ikke utløpte Kontraktsterminen eller tidsrommet (etter hva som er relevant) som gjenstår etter datoen for slik oppsigelse, er proporsjonal med med denne Kontraktsterminen eller tidsrommet som har gått før datoen for slik oppsigelse.

Tillegg 3

BESTEMMELSER SOM GJELDER YTELSE AV KONSULENTTJENESTER

1. TOLKNING

I dette Tillegg 3 menes med:

Personell: personene som vil yte Tjenestene eller en del av Tjenestene på vegne av Selgeren, uansett om de er ansatt hos Selgeren eller hos Selger-parter, om de er ansatt hos vikarbyråer eller annet, og «Ansatt» betyr enhver av disse. Personell og Ansatte skal anses å være Selger-parter som fastsatt i Kontrakten.

2. OPPSTART OG VARIGHET

Tjenestene som leveres i henhold til Kontrakten, skal ytes av Selgeren til Kjøperen i det tidsrommet som er angitt i Spesifikasjonen.

3. SELGERS KORREKTE UTFØRELSE AV TJENESTENE

3.1 Selgeren skal yte Tjenestene til Kjøperens rimelige tilfredshet.

3.2 I tilfelle Selgeren fastslås å ha unnlatt å utføre alle Tjenester i samsvar med de uttrykkelige vilkårene i Kontrakten, skal Selgeren etter Kjøperens valg, uten at det berører noen andre av Kjøperens rettigheter eller misligholdsbeføyelser, tilbakebetale Kjøperen betalingen for de av Tjenestene som ikke er blitt levert (forutsatt at denne betalingen skulle ha vært betalt av Selgeren til Kjøperen).

3.3 Selgeren skal yte Tjenestene gjennom bruk av tilstrekkelig kvalifiserte og erfarne ansatte og agenter.

4. TIMELISTER

4.1 Dersom betalingen skal utføres på grunnlag av timesatser, dagsatser, ukesatser eller månedssatser for hver time, dag, uke eller måned av Tjenestene, skal Selgeren slik Kjøperen krever det, sørge for at hver Ansatt fører opp på en timeliste de timene han har arbeidet for å yte Tjenestene.

4.2 Dersom timelisten stemmer, skal den kontrasigneres av en bemyndiget representant for Kjøperen.

4.3 Hver faktura som Selgeren sender skal, der det er aktuelt, bekreftes av de relevante utfylte, kontrasignerte timelistene.

5. OPPHØR

5.1 Kjøperen kan uten begrensning gjennom skriftlig melding omgående si opp denne Kontrakten, dersom Selgeren eller en Ansatt:

(a) er inkompetent, har gjort seg skyldig i alvorlig eller vedvarende uaktsomhet ved ytelsen av Tjenestene eller skyldig i grov forsømmelse som berører Kjøperens virksomhet,

(b) er dømt for en straffbar handling (bortsett fra et lovbrudd i henhold til veitrafikklovgivningen i Norge eller andre steder, og er blitt pålagt en bot eller en straffebot uten fengselsstraff), eller har gjort seg skyldig i uærlighet eller forsømmelse, eller

(c) har gjort seg skyldig i svindel eller uredelighet eller opptrer på måter som etter Kjøperens oppfatning setter eller trolig vil sette Selgeren eller Kjøperen eller et tilknyttet selskap til Kjøperen i vanry, eller er vesentlig ugunstig for Kjøperens eller et tilknyttet selskap til Kjøperens interesser.

5.2 Dersom Kontrakten sies opp, skal Selgeren utføre alle handlinger som Kjøperen rimeligvis kan kreve for å muliggjøre en styrt overføring av ytelsen av Tjenestene til Kjøperen eller en tredjepart som er angitt av Kjøperen.

6. ADGANG TIL ANLEGGET

Selgeren skal ha adgang (men ikke eksklusiv adgang) kun til de deler av Anlegget som med rimelighet er nødvendig for å utføre Tjenestene og til andre deler som Kjøperen fra tid til annen gir tillatelse til. Selgeren skal ha ansvar for å sikre at hans ansatte ikke tar seg inn på andre deler av Anlegget, og at de kun benytter seg av de veiene, rutene og fasilitetene som Kjøperen fra tid til annen gir tillatelse til.

7. KONKURRANSEKLAUSUL

Selgeren skal ikke, uten samtykke fra Kjøperen eller fra den berørte leverandøren, bevisst ansette arbeidsfolk eller andre som er ansatt hos Kjøperen eller fra en annen leverandør ansatt av Kjøperen for å levere lignende eller sammenlignbare tjenester i forbindelse med Tjenestene.

8. NØKKELPERSON(ER)

8.1 I tilfelle én eller flere av de personene som er navngitt som nøkkelpersoner i Kontrakten, opphører å være ansatt av Selgeren i forbindelse med utførelse av Tjenestene, skal Kjøperen ha rett til å si opp Kontrakten ved å gi 7 (syv) dagers skriftlig varsel til Selgeren.

8.2 I tilfelle en slik oppsigelse skal Selgeren skal ha rett til betaling for den delen av Tjenestene som faktisk er utført frem til faktisk opphørsdato, men skal ikke ha rett til ytterligere betaling.

9. AVKALL PÅ IDEELLE RETTIGHETER

Selgeren gir avkall på alle ideelle rettigheter til eventuelle verker eller oppfinnelser som han nå eller senere kan ha rett til i henhold til lovbestemmelser i alle jurisdiksjoner, inkludert (men uten begrensninger) retten til å bli identifisert, retten til integritet og retten til å unngå at ting assosieres med feil person [«false attribution»], og samtykker i å ikke innlede, støtte, opprettholde eller tillate noen saksanlegg eller krav som kan føre til at behandling, utnyttelse eller bruk av slike verker eller oppfinnelser eller andre materialer, krenker Selgerens ideelle rettigheter. Dette punkt 9 gjelder ikke for åndsverk som har vern under den norske åndsverksloven.

10. INTERESSEKONFLIKTER

Selgeren samtykker i å umiddelbart informere Kjøperen om eventuelle interessekonflikter som oppstår eller kan oppstå, i forbindelse med ytelse av Tjenestene som følge av tidligere, nåværende eller fremtidige utnevnelser, ansettelser, engasjement eller andre av interessene til Selgeren, dens ansatte eller agenter.

11. FORSIKRING

11.1 I tillegg til de påkrevde forsikringene angitt i vilkår 11, i denne Kontraktens gyldighetstid, skal Selgeren opprettholde, hos et anerkjent forsikringsselskap, yrkesansvarsforsikring på minst NOK 130.000.000.

12. ANSETTELSE AV PERSONER

12.1 Ingenting i denne Kontrakten skal oppfattes som at den Ansatte er en arbeidstaker, arbeider, funksjonær eller agent hos Kjøperen. Selgeren skal være eneansvarlig for alle forhold knyttet til ansettelsen eller engasjement av slike enkeltpersoner, inkludert overholdelse av alle gjeldende lover. Selgeren skal være ansvarlig for all inntektsskatt, trygdeavgifter eller sosiale kostnader eller lignende lovfestede betalinger for alle disse Ansatte, og sikre at de trekkes og/eller betales til relevante myndigheter og/eller slike enkeltpersoner (etter hva som er relevant).

12.2 Selgeren skal holde Kjøperen skadesløs mot eventuelle kostnader, utgifter, gjeld, erstatning og tap som oppstår som følge av krav, fordringer, søksmål eller saksanlegg som opprettes av eller reises av Ansatte, som oppstår gjennom eller hevdes å oppstå gjennom handlinger eller unnlatelser fra Selgeren (eller dennes agenter eller underleverandører). Selgeren skal dessuten holde Kjøperen skadesløs for inntektsskatt, trygdeavgifter eller sosiale kostnader eller lignende lovfestede betalinger (eller bøter eller rente på disse) som det kan vise seg at Kjøperen skylder til Ansatte.

12.3 Selgeren skal holde Kjøperen skadesløs mot eventuelle kostnader, utgifter, gjeld, erstatning og tap som oppstår som følge av krav, fordringer, søksmål eller saksanlegg som er reist eller ført av en arbeidstaker, arbeider, funksjonær eller agent hos Kjøperen som ikke er en Ansatt, og som oppstår gjennom eller hevdes å oppstå gjennom handlinger eller unnlatelser fra den Ansatte og/eller Selgeren (eller dennes agenter eller underleverandører).

12.4 Selgeren skal holde Kjøperen skadesløs mot eventuelle kostnader, utgifter, gjeld, erstatning og tap som oppstår som følge av krav, fordringer, søksmål eller saksanlegg, enten sivil- eller strafferettslige, som er reist eller ført av et offentlig organ eller et tilsynsorgan, herunder, men ikke begrenset til, den Helse- og sikkerhetsansvarlige, som oppstår gjennom eller hevdes å oppstå gjennom handlinger eller unnlatelser fra den Ansatte og/eller Selgeren (eller dennes agenter eller underleverandører). Skadesløsholdelsen i dette punkt 12.4 skal ikke gjelde for summen av eventuelle bøter betalt av Kjøperen, men skal omfatte alle kostnader, utgifter, gjeld, erstatning og tap som oppstår som følge av krav, fordringer, søksmål eller saksanlegg som førte til boten.

12.5 Selgeren skal holde Kjøperen skadesløs mot eventuelle kostnader, utgifter, gjeld, erstatning og tap som oppstår som følge av krav, fordringer, søksmål eller saksanlegg som er reist eller ført av Ansatte, som oppstår gjennom eller hevdes å oppstå som følge av at han hevder å være eller ha vært en ansatt eller arbeidstaker hos Kjøperen.

12.6 Selgeren skal holde Kjøperen selv og eventuelle fremtidige leverandører av varer og/eller tjenester til Kjøperen skadesløse mot alle kostnader, utgifter, gjeld, skader og tap som oppstår som følge av krav, søksmål, fordring eller saksanlegg som oppstår eller hevdes å oppstå i kraft av reglene om virksomhetsoverdragelse inntatt i abeidsmiljøloven (2005-06-17-62) i forbindelse med opphør av denne Kontrakten eller opphør av ytelsen av noen av Tjenestene (herunder (men ikke begrenset til) i forbindelse med eventuell oppsigelse eller påstått oppsigelse av Ansatte eller tidligere Ansatte).

English We have automatically detected your language settings