TermsConditions-no_NO

Dette dokumentet er et oversatt dokument som omhandler vilkår og betingelser for Confidex® garantien. Denne oversettelsen er for å gi en forståelse av Confidex® garantien og oppretter ingen rettigheter eller forpliktelser. Det er kun det engelske dokumentet som inneholder juridiske forpliktelser for de ulike parter, i tilfelle uenighet og uoverensstemmelser gleder det engelske dokumentet.

 

Confidex® Garanti 

Betegnelsen Confidex®-garanti refererer til en garanti for produktet som gjelder flassing av maling, og en garanti mot overdreven fargeendring/ falming.
Dette garantibeviset bekrefter Confidex®-garantien og gjelder bygningen som er spesifisert nedenfor. Garantibeviset er en dokumentasjon på en avtale mellom Tata Steel UK Limited og bygningseier (Tata Steel UK Limiteds opprinnelige kunde, eller eventuell varslet erverver som er registrert som eier av bygningen). Vennligst oppbevar dette garantibeviset på et trygt sted og noter deg garantiens registreringsnummer.
Garantien mot avflassing gjelder hele garantiperioden (som angitt nedenfor), og angir perioden inntil bygningseier bør vurdere å male bygget. Det garanteres mot at det i denne perioden ikke vil være mer enn 5 %, eller 100m2 av den gjeldende overflaten (enkel veggflate eller en takhelling), avhengig av hva som utgjør det minste partiet som blir berørt av avflassing. Hvis produktet ikke oppfyller disse kriteriene vil Tata Steel UK Limited reparere, eller skifte det berørte området i henhold til vilkårene i denne Confidex®-garantien.

Confidex®-garantien for produktet krever at bygningseieren utfører visse oppgaver for å opprettholde fordelene ved Confidex®-garantien.

 
Byggeierens forpliktelser 
 
1. Generelt er det ikke nødvendig med inspeksjon eller vedlikehold for at Confidex®-garantien skal være gyldig, bortsett fra når materialet er brukt i områder der smuss eller avfall har mulighet for å bygge seg opp, i områder med sjøsprøyt, eller hvor Colorcoat HPS200 Ultra® eller 3 lags Colorcoat Prisma® Solid, Metallic eller Matte farger brukes på tak der det er montert solcelle-/ solfangeranlegg. For slike tilfeller, se begrensninger punkt 4 og 13, og Confidex® PV Addendum i tillegg til dette sertifikatet, for detaljer om nødvendig kontroll- og vedlikehold.

2. Colorcoat Prisma® produsert i standardfarger etter 1 oktober 2017, er garantert mot overdreven fargeendring i perioden, i henhold til vilkår og betingelser. Begrensninger og utelukkelser er fastsatt i Confidex® Garanti sitt tilleggsdokument Confidex® Garanti Color Addendum, som utstedes på forespørsel der det er aktuelt.

3. For å benytte seg av denne garantien må bygningseier, eller dennes agent, gi skriftlig beskjed til Tata Steel UK Limited innen 30 dager etter å ha avdekket den eventuelle feilen (og i alle tilfeller ikke senere enn utløpsdatoen for den relevante garantiperioden) melde om feil ved produktet som ikke er i samsvar med vilkårene i garantien. Feilen meldes ved å bruke Tata Steel UK Limited sitt standardiserte skjema, og sendes til Tata Steel UK Limited. Skjemaet skal inneholde registreringsnummer eller kopi av registreringsdetaljer. Tata Steel UK Limited må deretter få anledning til å undersøke påstått feil. Enhver melding som mottas etter at 10 % eller 200 kvadratmeter malingsoverflate (alt etter hva som er minst) har blitt påvirket av avflassing av maling, vil være ugyldig.

4. Når det gjelder inspeksjon, eller reparasjon av produktet til Tata Steel UK Limited, er det bygningseier som har ansvar for at det er tilstrekkelig og sikker adgang til taket.

5. Bygningseieren må gi skriftlig beskjed til Tata Steel UK Limited om eventuell bruksendring av bygningen innen 90 (nitti) dager etter at en slik endring er foretatt.

Confidex®-garantien er underlagt følgende begrensninger og unntak. 

  

Begrensninger 

1. Denne Confidex®-garantien gjelder kun nedbryting av produktet på værsiden når det brukes som standard tak- og veggkledning i sone 1 og 2.

2. Denne Confidex®-garantien omfatter tilstanden på klippekantene i hele garantitiden i samsvar med paragraf 2 (gjelder ikke materialer som måler > 1 mm eller mer). Noe avflassing kan forekomme langs kantene på grunn av normal værpåkjenning, der platene overlapper hverandre, og ved takfoten. Ettersom det unike Galvalloy®- underlaget til Colorcoat HPS200 Ultra® og Colorcoat Prisma® gir overlegen korrosjonsbeskyttelse, vil dette fenomenet ikke forringe platekledningens funksjonsevne. Skulle det mot formodning forekomme, etter Tata Steel UK Limiteds vurdering, for tidlig og betydelig flassing langs kantene, vil Tata Steel UK Limited påta seg å undersøke dette nærmere og sette i verk utbedrende tiltak for å sikre at kledningssystemet fremdeles vil være fullt ut funksjonsdyktig ved utløpet av garantitiden. Klippekanter defineres som kanter fremstilt under fabrikkontrollerte forhold med konvensjonelle klippeprosedyrer. Klippekanter som fremstilles ved andre prosesser eller på byggeplassen, må være underlagt best praksis, inkludert maling ved behov. Det henvises til Tata Steel UK Limited for råd.

3. Det er kun bygninger som er tegnet eller konstruert i henhold til retningslinjene til Tata Steel UK Limiteds nettside: www.colorcoat-online.com  som vil kunne dekkes av Confidex®-garantien. På beslag må alle klippekanter være forseglet. Garantien på beslag gjelder kun der de er benyttet sammen med kledningsplater og paneler med Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma®. Ettersom beslag kan være del av både tak og vegger, eller begge samtidig, er holdbarheten bestemt ut fra den funksjonen de har. Hvis et enkelt beslag går over både tak og vegg, antas hele beslaget å ha holdbarheten til et tak. Både utformingen og anvendelsen av beslag på bygget bør følge Tata Steel UK Limiteds anbefalinger.

4. De kravene bygningseieren kan stille, og de forpliktelsene Tata Steel UK Limited har (enten under denne Confidex®-garantien, erstatningsrettslig forhold, eller på annet vis), begrenser seg utelukkende til arbeids- og materialkostnader for å utbedre feilen i løpet av garantitiden, eller, hvis relevant, garantiperioden som gjelder mot fargeendring/ falming. Tata Steel UK Limited skal ha rett til, etter eget skjønn, å bestemme hvilke tiltak som er nødvendig for å utbedre skaden.

5. Under ingen omstendigheter skal Tata Steel UK Limited, eller noen av dets tilknyttede selskaper, på noen måte komme i ansvar for eventuelle tap, skader, eller utgifter som byggeieren har pådratt seg, eller lidd (inkludert og uten begrensning, tap av fortjeneste, inntekt eller goodwill), uansett hvordan tapet, skaden, eller kostnadene kan ha blitt forårsaket av (inkludert og uten begrensning eventuelle kontraktsbrudd, uaktsomhet, eller brudd på forpliktelser fra Tata Steel UK Limited sin side), utover det som er beskrevet i punkt 4 ovenfor.

6. For bygninger som ligger i høyere enn 900m gjelder en 20 % reduksjon i garantiperiodens varighet.

 

Garantien gjelder ikke: 

Denne Confidex®-garantien dekker ikke feil eller skader forårsaket av, eller som følge av:

1. Brann, lynnedslag, oversvømmelse, eksplosjon, uvanlig kraftig vind, jordskjelv, krigshandlinger, opprør, opptøyer, bestråling, fallende gjenstander, hærverk, rystelser i bakken, eller svikt i fundament eller andre ytre årsaker.

2. Misbruk, forsettlig skade, uaktsomhet, feil montering, eller feil bruk av produktet.
3. Skade påført platene under bearbeiding, lagring, transport eller oppføring.
4. Opphopning av smuss eller skrot. Garantien dekker heller ikke tæring, eller skade, i områder som ikke er utsatt for naturlig nedvasking ved regn/nedbør. Områder som ikke er eksponert for avvasking på grunn av regn/nedbør må vaskes - hvor ofte må avpasses etter bruksområdet for produktet og byggets lokale omgivelser.
5. Vannansamlinger på tak og utilstrekkelig tetting i plateskjøter som holder på vann og andre forurensninger.
6. Utslipp av skadelige gasser, aggressiv damp, eller kjemikalier, enten det er fra naturlige, eller kunstige kilder i en avstand på 400 meter fra det opprinnelige oppføringsstedet.
7. Eksponering for vedvarende temperaturer, uansett årsak, på over 60 °C for Colorcoat HPS200 Ultra® og 90 °C for Colorcoat Prisma®.
8. Enhver skrue, nagle, feste eller annet vedheng eller fast gjenstand (eller forsøk på å feste den) på en hvilken som helst del av produktet i løpet av, eller etter oppbyggingen, med unntak av solcelle-/ solfangeranlegg på et Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma® -tak eller vegg som er montert og vedlikeholdt i samsvar med vilkårene og betingelsene i Confidex® PV Addendum.
9. Nedbrytning forårsaket av kontakt med vått, nytt, eller behandlet tremateriale, eller på grunn av direkte eller indirekte kontakt med korrosjonsfremkallende stoffer.
10. Enhver endring, eller modifisering av produktet, både før og etter montering, unntatt for montering av et solcelle-/ solfangeranlegg på et Colorcoat HPS200 Ultra® eller Colorcoat Prisma® -tak eller vegg tak som er montert og vedlikeholdt i samsvar med vilkårene og betingelsene i Confidex® PV Tillegg.
11. Funksjonen til enhver utbedringsmaling eller overmaling av platene før, under eller etter oppføring.
12. Korrosjon eller andre følger forårsaket av elementer inne i selve bygget, korrosjon
forårsaket av innestengt forurensning der platene overlapper hverandre, eller av unormal luftforurensning og (uten begrensning) kontakt med aggressiv damp eller kjemikalier.
13. I kyststrøk og ellers ved direkte kontakt med sjøsprøyt, skal det foretas regelmessig vasking for å fjerne salt. Dette skal tydelig dokumenteres av bygningseier.
14. Tak med vinkel lavere enn 1° (en grad)
15. Gesims
16. Bruk av produkter produsert mer enn 18 (atten) måneder før fullføringsdatoen til bygningen.

 

Generelt 

Confidex®-garantien omhandler hele avtalen og forståelsen mellom partene angående emnet og denne Confidex®-garantien vil bli inngått med den hensikt at:


(A) Ingen av partene har inngått Confidex®-garantien i tillit til noen representasjon, garanti eller tilsagn fra den annen part som ikke uttrykkelig er angitt eller omtalt i Confidex®-garantien. Enhver betingelse, garanti, erklæring eller tilsagn om kvaliteten på produktet eller dens egnethet eller egnethet til noe formål, uansett hvorvidt det er uttrykt eller som kan være underforstått ved lov, som er tilpasset handelen eller på annen måte, er herved utelukket, unntatt i den utstrekning Utestenging er forhindret ved lov
B) med forbehold for (a) ovenfor, skal ingen uttalelse eller foretak i en nasjonal standard, nasjonal utgave av en europeisk standard, ISO-standard eller annen standard eller teknisk spesifikasjon om produktets egnethet til noe formål føre til ethvert juridisk ansvar for Tata Steel UK Limited, unntatt i den utstrekning slik utestenging er forhindret ved lov. Bygningseieren skal forsikre seg om at produktet er egnet for ethvert produkt eller program som det skal brukes til før produktet er innarbeidet i et slikt produkt eller en applikasjon;
Denne Confidex®-garantien fremsetter hele avtalen og forståelse mellom partene angående emnet og denne Confidex®-garantien vil bli inngått med forståelse av at:
(a) Ingen av partene har inngått denne Confidex®-garantien ved å stole på en representasjon, garanti eller forpliktelse fra den andre parten uten at dette er uttrykkelig definert eller omtalt i Confidex®-garantien. Enhver betingelse, garanti, utsagn eller løfte om kvaliteten på produktet eller dets tilstand eller egnethet til ethvert formål, uansett hvor og når uttrykt, eller som kan være underforstått ved lov, sedvane i bransjen eller på annen måte, er herved utelukket, unntatt i den utstrekning slike utelukkelser er forbudt ved lov;
(b) med forbehold for (a) ovenfor, skal ingen erklæring eller løfte som finnes i noen nasjonal standard, nasjonal utgave av en EU-standard, ISO-standard eller annen standard eller teknisk spesifikasjon, med hensyn til produktets anvendbarhet for et formål, medføre noe juridisk ansvar for Tata Steel UK Limited, unntatt i den utstrekning slik utelukkelse er forbudt ved lov. Byggeieren skal forsikre seg om at dette produktet er egnet for et tiltenkt produkt eller bruksområde før dette produktet blir innarbeidet i et slikt produkt eller bruksområde.
(c) ingenting i denne Confidex®-garantien skal utelukke eller begrense Tata Steel UK Limited sitt ansvar for dødsfall eller personskade forårsaket av Tata Steel UK Limited sin uaktsomhet eller på annen måte som etter loven er forbudt;
(d) ingen av partene skal ha noen rettsmidler med hensyn til uriktige opplysninger eller feilaktig erklæring gitt av, eller på vegne av, den andre parten som ikke er inkludert i Confidex®-garantien eller for ethvert brudd på Confidex®-garantien som ikke er inkludert i Confidex®-garantien;
(e) denne klausulen skal ikke ekskludere et eventuelt erstatningsansvar eller rettsmiddel med hensyn til villedende opplysninger i bedragersk hensikt;
(f) Confidex®-garantien vil kun bli gyldig og bindende når den blir registrert og utstedt av Tata Steel UK Limited og
(g) Confidex®-garantien er gjenstand for de siste begrensninger og utelukkelser tilgjengelig på Tata Steel UK Limited sin nettside på www.colorcoat-online.com

 

Denne Confidex®-garantien skal være underlagt, og tolket i samsvar med, engelsk lov. Tata Steel UK Limited og byggeieren er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til de engelske domstolene. Henvendelser om denne Confidex®-garantien bør rettes til Colorcoat Connection® hjelpetelefon. Tata Steel UK Limited er registrert i England under 2280000 med registrert kontor på 30 Millbank, London, SW1P 4WY, England.

Varemerker til Tata Steel UK Limited 

Colorcoat, Colorcoat Connection, Colorcoat HPS200 Ultra, Colorcoat Prisma, Confidex, og Galvalloy er registerte varemerker til Tata Steel UK Limited.

Copyright 2020 Tata Steel UK Limited
Language Norwegian 0720

English We have automatically detected your language settings